Browsing by Author ส่งศรี กุลปรีชา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2535กรดมะนาวจากนอร์มัล พาราฟฟินส์โดยวิธีการหมักในอาหารเหลวด้วยยีสต์เรวดี เลิศไตรรักษ์
2534การกลายพันธุ์ Penicillium chrsogenum เพื่อเพิ่มผลผลิตเพนิซิลลิน จีโชตนา ประมวลวัลลิกุล
2553การขยายส่วนการผลิตพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ในเฟด-แบตช์ โดย Bacillus megaterium BA-019ปวุติ กาญจนชุมพล
2557การตรวจติดตามเอนไซม์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของเซลล์และการสังเคราะห์ พอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ใน Bacillus megaterium BA-019ณธรง ศิริคง
2547การปรับปรุงการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาลอ้อยโดย Saccharomyces cerevisiae SKP1 ในการเลี้ยงเชื้อแบบ เฟด-แบตช์ปริษฎางค์ วงศ์ปราชญ์, 2522-
2537การปรับปรุงสายพันธุ์ Candida Oleophila C-73 เพื่อผลิตกรดมะนาวสมศักดิ์ นาคซื่อตรง
2534การผลิตกรดมะนาวจากแป้งมันสำปะหลังโดย แอสเปอร์จิรัสไนเจอร์ สายพันธุ์ A 185 ด้วยวิธีการหมักในอาหารเหลวศยามล นองบุญนาก
2547การผลิตกรดอาร์-(-)-3-ไฮดรอกซีบิวไทริก โดยการดีพอลิเมอไรเซชันในเซลล์ของ Bacillus sp. BA-019กุสุมา กมลจรัสโสภา
2557การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ 3-ไฮดรอกซีวาเลอเรตที่เหมาะสม จาก Bacillus megaterium P-12 ด้วยการเลี้ยงแบบเฟด-แบตช์สองขั้นตอนจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ
2553การผลิตพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพชนิดพอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) จากน้ำอ้อยโดย Bacillus megaterium BA-019ศริญญา แก้วประดับ
2545การผลิตพอลิ (3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวเลอเลต) ที่มีสัดส่วนโดยโมลของ3-ไฮดรอกซีวเลอเลตสูง Bacillus sp. BA-019 ในถังหมักกิติพงศ์ ปวรางกูร
2554การผลิตพอลิ (3–ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต) โดย Bacillus megaterium P-12 แบบสองระยะในถังหมักวิยนันท์ เมืองเก่า
2540การผลิตมวลชีวภาพของยีสต์จากน้ำทิ้งที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบนพดล เบญจภัทรพงศ์
2547การผลิตยางธรรมชาติโปรตีนต่ำและโปรตีนเซลล์เดี่ยวสุทธิ์กมล สุทธิกุล, 2521-
2533การผลิตเบตา-แคโรทีน โดย Rhodotorula sp. Y1621กาญจนา มหัทธนทวี
2545การผลิตและการศึกษาลักษณะสมบัติของเทอร์พอลิเมอร์ พอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต-โค-3-ไฮดรอกซีวาเลอเรต-โค-4-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) จาก Bacillus sp. BA-019ศศิพร โกมลเกษรักษ์
2540การผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์โดยใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ : รายงานผลการวิจัยส่งศรี กุลปรีชา
2538การผลิตโพลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติจากจุลินทรีย์ : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งศรี กุลปรีชา
2556การพัฒนากระบวนการแยกและการทำให้บริสุทธิ์ของพอลิ(3-ไฮดรอกซีบิวทิเรต) ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ซึ่งผลิตจาก Bacillus megaterium BA-019สุขฤทัย พันศิริพัฒน์
2531การแปรรูปกรดลิโทโคลิกเป็นกรด 3 แอลฟา 15 เบตา -ไดไฮดรอกซี-5 เบตา-โคลานิก ด้วย คันนิงฮาเมลลาเบลคสลีอานา เอสที-22 ที่ถูกตรึงกุสุมา วงศ์ศรีศาสตร์