Browsing by Author อนุสรณ์ ลิ่มมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 35  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การกำหนดนโยบายพืชตัดแต่งพันธุกรรมของประเทศไทยศิรินท์ภทรา สถาพรวงศ์
2538การกำหนดนโยบายสาธารณะในระบบการเมืองไทย : ศึกษากรณีการกำหนดแผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535กรกช ศิริโชค
2558การก่อตัวของวาระนโยบายและการกำหนดนโยบายเกษตรพันธสัญญาพิชามญชุ์ รุ่งเรืองศรีเมธา
2539การก่อตัวขององค์กรประชาชนกับการเสริมอำนาจประชาชน : ศึกษากรณีชุมชนประมงพื้นบ้าน อำเภอสิเกา จังหวัดตรังมณีรัตน์ มิตรประสาท
2539การควบคุมทางการเมืองที่มีต่อกลไกรัฐ : ศึกษากรณีกรมตำรวจมนตรี รอดปราณี
2538การปฏิบัตินโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาโสเภณีประพจน์ จินดาประยูรวงศ์
2560การปรับเปลี่ยนนโยบายแรงงานข้ามชาติสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาหฤทัย จงวัฒนบัณฑิตย์
2546การรวมพรรคการเมือง : ศึกษากรณีการรวม พรรคไทยรักไทยกับพรรคความหวังใหม่ภูริวรรธก์ ใจสำราญ
2550การเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเมืองของศิลปินพื้นบ้านภาคใต้ : กรณีศึกษา นายหมุน อ่อนน้อม คณะหนังตะลุงหนังหมุนนุ้ยขนิษฐา สุขสง
2555การเมืองของกระบวนการกำหนดนโยบายโฉนดชุมชนเพิ่มศักดิ์ จะเรียมพันธ์
2540การเมืองของการปฏิวัติขนาดครอบครัวในประเทศไทยชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
2540การเมืองของขบวนการชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยประภาส ปิ่นตบแต่ง
2551การเมืองของนโยบายการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียวรวลัญช์ โรจนพล
2539การเมืองเรื่องเขื่อน : ศึกษากรณีโครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากมูลสรพงค์ ศรียานงค์
2539ความขัดแย้งระหว่างข้าราชการการเมืองกับข้าราชการประจำ เกี่ยวกับอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งสมศักดิ์ เจตสุรกานต์
2539ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุน และประชาชนช่วง 2531-2535สุวรรณ บัณฑิต
2545ความไว้วางใจทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการเมืองท้องถิ่นไทย : ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนตำบลชิตพล กาญจนกิจ
2540ชนชั้นนำและโครงสร้างอำนาจชุมชน : การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบล ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อังกูร สุ่นกุล
2539ตำรวจท่องเที่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว : ปัญหาการนำนโยบายไปปฏิบัติเกชัย ซอประเสริฐ
2539ที่มาด้านโครงสร้างของนโยบายการร่วมมือระหว่างรัฐกับทุน : การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเมือง เกี่ยวกับการปรับกลยุทธของรัฐในประเทศไทยอนุสรณ์ ลิ่มมณี