Browsing by Author อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 64  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การทำนายความเป็นไปได้ในการโกหกและการยอมรับการโกหกด้วยตัวแปรบุคลิกภาพรัตนาภรณ์ ปัตลา
2558การศึกษาผลของบุคลิกภาพความไม่มั่นคงทางอารมณ์ต่อการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีภาวะวิตกกังวลเป็นตัวแปรส่งผ่านชนณ ไตรเลิศสมุทร; ณัฐธิดา ยางสวย; เพชร อัมพันธ์จันทร์
2550การสำรวจเจตคติของบุคลากรในองค์กรและนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีต่อนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชลธิชา ดาษหิรัญ
2550การเปรียบเทียบความสุขในการเรียนและผลการเรียนระหว่างนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และสายศิลปศาสตร์วุฒินันท์ เรืองเอี่ยม
2550การเปรียบเทียบวุฒิภาวะทางอาชีพของนิสิตชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีเพศ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตรต่างกันพลอยพิมพ์ ตันวนรัตน์กุล
2556คติชาติพันธุ์นิยมและความเต็มใจช่วยเอื้อต่อการปรับตัวของพนักงานต่างชาติ : อิทธิพลส่งผ่านของการจัดประเภททางสังคม และอิทธิพลกำกับของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การวิศรุต ศรีศิวะเศรษฐ์
2550ความพึงพอใจในการทำงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติพิมประไพ ศุภรัตน์
2551ความพึงพอใจในการฝึกงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการฝึกงานของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาณี เอี่ยมอัครวิทย์
2557ความสัมพันธ์ของความไม่ซื่อสัตย์ทางการศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีตัวแปรความมีศีลธรรมเป็นตัวแปรกำกับเกียรติพงษ์ นิรันดร; ปรัชญ์กรณ์ ยาทุม; วัฒนา อุ่นพาณิชย์
2555ความสัมพันธ์ของรูปแบบความผูกพันต่อการติดเฟชบุคโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวแปรส่งผ่านปรินทร์ บุญทศ; รัสรินทร สิริกุลประเสริฐ; สุทธิชัย ลิ้มเจริญชัยกุล
2551ความสัมพันธ์ของสัมฤทธิผลทางการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรีสรัช ผดุงรุ่งเรืองกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ความมีจิตสานึก และการเห็นคุณค่าในตนเองจิรายุ กองเพชร
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันในครอบครัวแบบวิตกกังวล ความคลั่งไคล้ศิลปินดารากับเจตคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงามนูรีซัน และยาชิง; ปาริฉัตร มาตรวิจิตร; พิมพ์พร ฮุ่ยสกุล
2554ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในรูปลักษณ์ การเห็นคุณค่าในตนเองกับแนวโน้มในการทำศัลยกรรมเสริมความงามธารวิมล ดิษฐรักษ์; นภสร ตั้งฤทัยวานิชย์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างความสนใจในการอ่าน เจตคติต่อการอ่านและบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบผดารัช สีดา
2556ความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมทางวัตถุและความพึงพอใจในชีวิตโดยมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นตัวแปรกำกับฐานิดา ชีวเลิศสกุล; พลอยพิสุทธิ์ ทิมขลิบ; อินทุอร อินทชูติ
2555ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบกับการตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนแปลง และความพึงพอใจในสภาวะที่เป็นอยู่โดยไม่ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกมลวรรณ คงรักษ์; ณัฐพิชา สุรินทรเสรี; ผกามาศ สังข์ภิรมย์
2554ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบห้าองค์ประกอบและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานภิญญู อุยะนันทน์; ทิพย์สุดา แต่งวัฒนานุกูล; เพ็ญนภา ประยงค์ทรัพย์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางเฟมินิสต์เชิงบวกและการถูกกระทำรุนแรงในคู่รัก: อิทธิพลส่งผ่านของการเห็นคุณค่าในตนเองและอำนาจในความสัมพันธ์มัลลิกา อุกฤษฏ์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ในชีวิตทางลบ เหตุการณ์ในชีวิตทางบวกเเละการคล้อยตามสิ่งชี้นำในกระบวนการซักถามโดยมีการเห็นคุณค่าในตนเองเป็นตัวเเปรส่งผ่านธัญธริกา บุญธรรม