Browsing by Author อลงกร อมรศิลป์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การตรวจติดตามและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1)ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและตลาดสดในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงชื่นสกนธ์ เชาว์ตระกูล
2550การตรวจหาและศึกษาลักษณะทางพันธุศาสตร์ของเชื้อไข้หวัดนก (H5N1) ในตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิตและในตลาดสด : รายงานวิจัยอลงกร อมรศิลป์
2548การศึกษาชนิดและปริมาณของแบคทีเรียและเชื้อราก่อโรคที่สำคัญจากตัวอย่างน้ำขยะในเขตกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และอยุธยาสุภาพ เหมืองแก้ว, 2515-
2548การหาลำดับเบสทั้งหมดของเชื้อไวรัส พี อาร์ อาร์ เอส สายพันธุ์ที่แยกได้ในประเทศไทย : รายงานวิจัยอลงกร อมรศิลป์
2552ความหลากหลายของยีนนิวคลีโอโปรตีนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิดเอในคน สุกร และสัตว์ปีกที่แยกได้ในประเทศไทยณัฐกานต์ ทิพม้อม
2551ความหลากหลายของยีนเอ็นเอสพี-2 ของไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทยรุ่งธรรม เกษโกวิท
2549คุณลักษณะทางพันธุศาสตร์ของยีนฮีมากลูตินิน และนิวรามินิเดสของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก (H5N1) ในสัตว์ปีกที่พบในประเทศไทยนวลอนงค์ ปริโยธร
2549ลักษณะของการเกิดโรคและความไวรับต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อสเตรปโตคอคคัสในปลานิลเพาะเลี้ยงหทัยรัตน์ ไม้สัก
2560โครงการ : โรคไข้หวัดใหญ่และโรคอุบัติใหม่ในสัตว์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์อลงกร อมรศิลป์