Browsing by Author อังสนา บุณโยภาส

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การกำหนดเขตการจัดการทางสายตาพื้นที่เกาะช้าง จังหวัดตราดกัตติกา กิตติประสาร
2560การกำหนดเขตจัดการเชิงทัศน์เพื่ออนุรักษ์มุมมองของพระธาตุดอยสุเทพจากพื้นที่ถนนราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่นลิน บุตรคำ
2544การประยุกต์แบบจำลองเชิงปริภูมิ เพื่อการวิเคราะห์และการประเมินคุณภาพทางสายตาในงานภูมิทัศน์สิริมา ณ สงขลา
2557การประเมินหลังการใช้งานพื้นที่บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ธัญญรักษ์ ลาภนิมิตรอนันต์
2552การพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าเพื่อประโยชนืด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน : กรณีศึกษาย่านคลองตัน กรุงเทพมหานครรุจนัมพร เกษเกษมสุข
2554การพัฒนาเทคนิคการประเมินคุณภาพเชิงทัศน์สำหรับพื้นที่บริการการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเอราวัณนทพร เกตุวัฒนาธร
2558การพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดท่องเที่ยวบนเกาะล้าน จังหวัดชลบุรีวัชรพล วรดิเรก
2546การรับรู้ทางสายตาและทัศนคติต่อภูมิทัศน์ชนบทจังหวัดสุพรรณบุรีวิลาสินี สุขสว่าง, 2523-
2552การรับรู้เชิงทัศน์และทัศนคติต่อการประเมินอัตลักษณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาเพื่อรองรับการท่องเที่ยว กรณีศึกษา : หาดบางเทา หาดสุรินทร์ และหาดกมลา จังหวัดภูเก็ตภัทรมน น้อยเนียม
2551การลดการถ่ายเทความร้อนผ่านหลังคาคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปลูกหญ้าปกคลุมพรหมพรต รุจิชัย
2546การลดความร้อนภายนอกอาคารโดยใช้สวนขนาดเล็ก: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยประเภททาวน์เฮาส์ธีรศักดิ์ สิงห์ปรีชา
2558การวิเคราะห์ภูมิทัศน์เพื่อการจำแนกพื้นที่ลุ่มน้ำของเกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่วิภาวี สุรินทร์เซ็ง
2554การหาพื้นที่สำหรับระบบบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติของเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราวีระพันธุ์ หมั่นสกุล
2547การออกแบบสวนหลังคาในกรุงเทพมหานครพชร เลิศปิติวัฒนา, 2516-
2554การเลือกพื้นที่ฝังกลบขยะและการเตรียมการใช้งานหลังการฝังกลบ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองฉะเชิงเทราศมลวรรณ วรกาญจน์
2559การใช้วัชพืชในงานออกแบบภูมิทัศน์รตินันท์ วิรัชติ
2559ขั้นตอนการคืนสภาพพื้นที่บราวน์ฟิลด์ กรณีศึกษา สถานีบริการน้ำมันเก่าศศพร ณ ถลาง
2561พัฒนาการการวางผังและออกแบบพื้นที่เปิดโล่งในโครงการที่อยู่อาศัยของ HDB สิงคโปร์ ระหว่างค.ศ.1960-2018วรรณชนก บุญช านาญ
2546ภูมิทัศน์เพื่อการบำบัดจิตใจประภาพร ธาราสายทอง
2553แนวทางการปรับปรุงคุณภาพเชิงทัศน์บริเวณมุมมองสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในเขตเมืองเชียงใหม่สุพิชฌาย์ เมืองศรี