Browsing by Author อัจฉรา จันทร์ฉาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 64  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; ไพลิน ผ่องใส; เสาวรส ใหญ่สว่าง; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2542การจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; อรรณพ ตันละมัย
2546การจัดทำดัชนีชี้วัดอุตสาหกรรมยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; กัลยา วานิชย์บัญชา; ดวงมณี โกมารทัต
2557การจับคู่งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยธัญธร ตันสกุล
2553การประยุกต์ไอซีทีสำหรับระบบติดตามรถโรงเรียนสุนิษา ชูดำ
2532การพยากรณ์ความต้องการสับปะรดกระป๋องในตลาดโลกเศกสรร บัวทรัพย์
2557การพัฒนาต้นแบบระบบป้องกันผู้ป่วยพลัดตกจากเตียงโดยใช้เทคนิคการจำแนกท่าทางอมรรัตน์ แหวนเงิน
2553การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ด้วยพูลลูแลนสำหรับผลิตภัณฑ์กาแฟพรเดช แจ้งแสง
2558การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่นจากข้าวสำหรับผู้สูงอายุสิริพัชร์ ไผ่สุวัฒน์
2560การพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อผู้พิการทางการเห็น สำหรับการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม: ATM)วรท กอวัฒนสกุล
2557การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทองม้วนสูตรน้ำตาลต่ำวิเชียร เจนตระกูลโรจน์
2557การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาใบหม่อนพร้อมดื่มที่มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระสูง โดยใช้นวัตกรรมไมโครเอนแคปซูเลชันเอกชัย เดชเรืองศรี
2553การพัฒนาเชิงนวัตกรรมมิเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายสำหรับสังเกตการใช้ไฟฟ้าแบบเวลาจริงศุภมาส วิจารณ์
2552การพัฒนาแผ่นสมานผิวส้นเท้าเพื่อนำสู่เชิงพาณิชย์กิ่งแก้ว หิรัญเกิด
2527การศึกษาการจัดการโครงการปลูกพืชทดแทนไทย/สหประชาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ประเสริฐ เตียจันทร์พันธุ์
2527การศึกษาการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจินดา มหัทธนวัฒน์
2529การศึกษาการดำเนินงานของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องหนังในประเทศไทยศรีบูรพา ทฤษณาวดี
2520การศึกษาการผลิตและการส่งเสริมการจำหน่ายกานพลูในประเทศไทยอุบลทิพย์ สุพรรณานนท์
2549การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกิจกรรมภายในห่วงโซ่คณค่าและผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศิริมาศ จินศิริวานิชย์
2547การศึกษาตัวชี้วัดศักยภาพของอุตสาหกรรมเซรามิกส์อัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; สุมน มาลาสิทธิ์; พรรณิภา รอดวรรณะ