Browsing by Author อาจอง ประทัตสุนทรสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การพัฒนาดัชนีวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการท่องเที่ยวน้ำตกกรณีศึกษา : น้ำตกคลองพลู อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างบุปผชาติ มัธยม
2559การพัฒนาแบบจำลองสำหรับการประเมินความวิกฤตจากการท่องเที่ยวประเภทภูเขาลูกโดด : กรณีศึกษาเขากระโจม อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีพัทธวรรณ์ เลิศสุชาตวนิช
2527การศึกษาชีววิทยาของกบเลี้ยงและการพัฒนาการเลี้ยงกบในประเทศไทย : รายงานการวิจัยผุสตี ปริยานนท์; กัมพล อิศรางกูร ณ อยุธยา; นงเยาว์ จันทร์ผ่อง; ธีรวรรณ นุตประพันธุ์; สีมา ชัยสวัสดิ์; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา วิลาสเดชานนท์; อารมณ์ รัศมิทัต; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2540ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรแพลงก์ตอนกับความหนาแน่น และฤดูกาลสืบพันธุ์ของหอยสกุล Solen ณ ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามรังสิมันต์ บัวทอง
2558ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริธงชัย งามประเสริฐวงศ์; กษิดิศ ริสอน; ศักรินทร์ แสนสุข; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2555ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2556ความหลากหลายของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2552ความหลากหลายของชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่เตรียมจัดตั้ง อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรีพัชร ดนัยสวัสดิ์
2554ความหลากหลายของทางชีวภาพของค้างคาวและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : รายงานวิจัยธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2554ความหลากหลายของแหล่งอาศัยและการกระจายของค้างคาวคุณกิตติในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. : รายงานวิจัยธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2546ปริมาณของสารออร์แกโนคลอรีนในไข่แดงและความสำเร็จในการสืบพันธุ์ของนกยางเปีย Egretta garzetta (Linnaeus, 1758) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศรัณย์ เกียรติมาลีสถิตย์
2548ผลกระทบระยะสั้นของฝังกลบขยะสดต่อสัตว์หน้าดินขนาดใหญ่ในป่าชายเลน บริเวณแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรีกมลวรรณ พุ่มไม้
2558สุขภาวะและชีววิทยาการสืบพันธุ์ของค้างคาวคุณกิตติ (Crasenycteris thonglongyai)ธงชัย งามประเสริฐวงศ์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2525อิทธิพลของดินตะกอนต่อการกระจายและความหนาแน่นประชากรหอยหลอด (Solen regularis Dunker) ที่บริเวณปากแม่น้ำแม่กลองอาจอง ประทัตสุนทรสาร
2545โครงการการศึกษาตัวแบบการจัดการแหล่งน้ำแบบยั่งยืน กรณีศึกษาบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; กำธร ธีรคุปต์; อาจอง ประทัตสุนทรสาร
2550โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ประจำปีที่ 3 (ปีงบประมาณ 2550)จริยา เล็กประยูร; กำธร ธีรคุปต์; สมศักดิ์ ปัญหา; กิ่งแก้ว วัฒนเสริมกิจ; วีณา เมฆวิชัย; สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิช; วิเชฏฐ์ คนซื่อ; อาจอง ประทัตสุนทรสาร; ดวงแข สิทธิเจริญชัย; นพดล กิตนะ; ภัทรดร ภิญโญพิชญ์; นิพาดา เรือนแก้ว; ชัชวาล ใจซื่อกุล; ปิโยรส ทองเกิด; จิรศักดิ์ สุจริต; นนทิวิชญ ตัณฑวณิช; มารุต เฟื่องอาวรณ์