Browsing by Author อำไพ สุจริตกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 30  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา ณ วิทยาลัยครูสกลนครยงยุทธ ประทุมรัตน์
2520การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐานของครูประถมศึกษา ณ วิทยาลัยครูสกลนครยงยุทธ ประทุมรัตน์
2518การฝึกอบรมครูช่วยสอนเด็กชาวเขาวิชาฟัง และพูดภาษาไทยชั้นประถมศึกษาตอนต้นธีรยุทธิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2517การฝึกอบรมผู้ช่วยครูสอนเด็กชาวเขาในการสอนวิชาการฟังและการพูดภาษาไทยชัยบุระ เธียรสวัสดิ์กิจ
2546การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองมารศรี กลางประพันธ์
2534การพัฒนารูปแบบการสอนคณิตศาสตร์แบบสอดแทรกมโนทัศน์ทางจริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จินดา นิลแย้ม
2517การศึกษาเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านบทความ ที่มีเครื่องหมายวรรคตอนกับบทความที่ไม่มีเครื่องหมายวรรคตอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7เทอดสกุล ยุญชานนท์
2519การสร้างแบบจำลองการสอนวิชาภาษาไทย โดยเน้นทักษะการสอนเฉพาะอย่าง ในชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง และปีที่สอง สำหรับครูช่วยสอนชาวเขาสุมาลี ไตรโชค
2516การสร้างแบบทดสอบความพรัอมในการอ่านด้านความสามารถจำแนกด้วยตา สำหรับเด็กก่อนเข้าเรียนชัยยุทธ บุณย์สวัสดิ์
2527การสอนของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน ที่ได้รับการฝึกอบรมจากโครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรมตามหลักสูตรประถมศึกษา ตามการรับรู้ของครู และ นักเรียนเกตุมณี มากมี
2527การสอนของครูสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับการฝึกอบรมจาก โครงการฝึกอบรมครูประจำการ ในการสอนสอดแทรกจริยธรรม ตามหลักสูตรประถมศึกษาตามการรับรู้ของครูและนักเรียนอาภรณ์ ปรีดาสุวรรณ
2516การสอนฟังและพูดภาษาไทยแก่เด็กชาวเขาสำเร็จ วรรณสถิตย์
2519การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์วิชาภาษาไทยของนักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในห้องเรียนแบบครูเป็นศูนย์กลาง และแบบศูนย์การเรียนอุไร วันดี
2519การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ด ที่มีการสอบรวบครั้งเดียวกับการสอบหลายครั้งสุทิน เนียมพลับ
2534การเปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรม ระหว่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าที่ฝึกสมาธิ ด้วยการเพ่งพิจารณากับการเจริญสติภาวนาเบญจา รุ่นประพันธ์
2515การเปรียบเทียบสัมฤทธิผลการเรียนเลขคณิตระหว่างนักเรียนรอบเช้า และรอบบ่ายในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลกรุงเทพพรพรรณ จันทร์อยู่เย็น
2514ความคิดเห็นของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาลนครกรุงเทพ เกี่ยวกับงานด้านวิชาการกฤษณา ขำยัง
2534ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษาสุมน อมรวิวัฒน์; อำไพ สุจริตกุล; ดวงเดือน อ่อนน่วม; ทิศนา แขมมณี; นิรมล สวัสดิบุตร; ปานตา ใช้เทียมวงศ์; พชรวรรณ จันทรางศุ; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; วารี ถิระจิตร; สำลี ทองธิว; อุมา สุคนธมาน; กิติยวดี บุญซื่อ; น้อมศรี เคท; ประคอง สุทธสาร; ประภัสสร์ รุจิพร; พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; แรมสมร อยู่สถาพร; วรรณี ศิริโชติ; โสภาพรรณ ชยสมบัติ; อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
2525ความสอดคล้องระหว่างสมรรถภาพครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดเชียงราย กับสมรรถภาพที่คาดหวังตามหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521ดวงคำ ธุวะคำ
2515ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการอ่านกับการเขียนคำกล้ำ ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายอนันต์ ทิพย์รัตน์