Browsing by Author อุทัย ดุลยเกษม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถภาพการสอนแบบเน้นกระบวนการคิดตามแนวทฤษฎีสติปัญญาสามศรสำหรับครูประจำการวัชรี เหล่มตระกูล
2533การวิจัยสังคมศาสตร์อุทัย ดุลยเกษม
2530การวิจัยสังคมศาสตร์อุทัย ดุลยเกษม
2548การวิจัยในชั้นเรียน : มองปัจจุบันสู่อนาคตอุทัย ดุลยเกษม
2531ชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นสว่างจิต ศรีระษา
2531บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนโอวาท สุทธนารักษ์
2546บทปริทัศน์บทความเรื่อง วิธีวิทยาการวิจัยแบบบูรณาการ : ประสบการณ์ตรงจากภาคสนามอุทัย ดุลยเกษม
2544ระบบและกลไกเพื่อการบริหารจัดการกองทุนเพื่อการพัฒนา : การสังเคราะห์ภาพรวมองค์กรกองทุนเพื่อการพัฒนา : รายงานฉบับหลักอมรา พงศาพิชญ์; เบ็ญจมาศ ศิริภัทร; นาถฤดี นาครวาจา; สังคม คุณคณากรสกุล; จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร; ประภาส แสนสิงห์; อุทัย ดุลยเกษม; บัณฑร อ่อนดำ
2545วิธีวิทยาการวิจัย : เครื่องมือหรือวิธีคิดอุทัย ดุลยเกษม