Browsing by Author อุทุมพร ทองอุไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 27  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2519การทำนายผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)เพลินพิศ นันทจิต
2518การวิเคราะห์ตัวประกอบแบบสอบถามความถนัดเชิงวิศวกรรม ฟอร์ม 2517มาณี สมิธิสัมพันธ์
2518การวิเคราะห์แบบสอบความถนัดทางวิชาการประภาพร ศรีตระกูล
2525การสร้างแบบวัดการ "คิดเป็น"บุญสม ครุฑทา
2521การสร้างแบบวัดวัฒนธรรมอัตนัยสำหรับนักศึกษาไทยประสิทธิ์ ลีระพันธ์
2522การสำรวจการใช้บริการสำนักบรรณสารการพัฒนาของนักศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สุภาภรณ์ สังข์ศรี
2518การเปรียบเทียบการตรวจสอบด้วยค่าที และ ค่าเอฟ ในปัญหาทางการศึกษานงนุช เศวตพงษ์
2525การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของสถานศึกษาประเภทช่างอุตสาหกรรม สังกัดกรมอาชีวศึกษาสมพงษ์ ขำกัญ
2517ความคิดเห็นของกลุ่มชนบางอาชีพต่อบทบาทของสตรีไทยเผ่าทิพย์ จำปาเทศ
2518ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ในวิชาเอกและวิชาโทของนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประไพพรรณ เอกนันท์
2522ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะส่วนตัวและทัศนคติต่อวิชาชีพครูของคณาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบุญศรี แสงประเสริฐ
2520ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์ลัดดาวัลย์ ชมมณฑา
2520ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์จริยา สิงคนิภา
2520ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนระดับอุดมศึกษา สาขาสังคมศาสตร์จินตนา มาพวง
2520ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพชาดา บัวแสง
2522ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันเพ็ญ วิรัทธิโกวิท
2522ผลของการเรียงลำดับข้อสอบต่อค่าความเที่ยง ค่าความตรงของแบบสอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิริพร พุ่มแก้ว
2525ผลของคำสั่งและการให้คะแนนที่ต่างกัน ต่อค่าความเที่ยง ความตรง และอำนาจการจำแนกของแบบสอบชนิดเลือกตอบสำราญ มีแจ้ง
2518ผลของเวลาและการตรวจแบบฝึกหัดต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาไพฑูรย์ บุญวัฒนวิบูลย์
2524ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมโนทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการอ่านเบญจวรรณ รอดแก้ว