Browsing by Author อุมา สุคนธมาน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 47  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525การติดตามผลการศึกษาของครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514-2520สมบูรณ์ แววฉิมพลี
2520การทดลองใช้แบบจำลองขอบเขตหน้าที่และเกณฑ์มาตรฐาน ของครูประถมศึกษา ณ วิทยาลัยครูเทพสตรีสุคนธ์ เครือน้ำคำ
2523การประเมินผล "โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในเขตจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษกษณชัย โพธิอาษา
2539การพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะการเขียนลายมือหวัดแกมบรรจงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จันทปภา วิชิตชลชัย
2539การวิเคราะห์ข่าวการประถมศึกษาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย พุทธศักราช 2535-2537ดลฤดี จอมศรี
2534การศึกษาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเทศบาลพรพรรณ คำเพ็ง
2544การศึกษาการจัดกิจกรรมประเทืองปัญญาในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครลัคนา ศรีจันทร์งาม; อุมา สุคนธมาน
2539การศึกษาการจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในโรงเรียนประถมศึกษา ตามนโยบายการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ปี 2536-2539จันทนา เภกะสุต
2545การศึกษาการปฏิบัติงานของครูที่ได้รับรางวัลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกัญญารัตน์ ขอบคุณ
2532การศึกษาการปฏิบัติงานของครูวิชาการกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพะเยาอนุชา อนุสสรราชกิจ
2537การศึกษาความรู้และบทบาทของครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ภาคกลางกฤษฎากร จุฑาวรรธนา
2537การศึกษาความรู้และบทบาทของครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ภาคใต้พรเนตร ศรีทอง
2537การศึกษาความรู้และบทบาทของครูประถมศึกษา เกี่ยวกับการเเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน ภาคเหนือสุกัญญา วงค์ต่วน
2539การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนประถมศึกษากับชุมชน ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานครอุไรวรรณ หว่องสกุล
2538การศึกษาคุณลักษณะทางวัฒนธรรมไทยที่พึงประสงค์ ของนักเรียนประถมศึกษาในทศวรรษหน้า ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมนิรมล หันหาบุญ
2521การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง "ปัจจุบันกาลที่กำลังกระทำอยู่" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่หกรัชนี วัชรินทร์เสวี
2519การสร้างบทเรียนแบบโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง "คำคุณศัพท์เหรียบเทียบชั้นสูงสุดโดยการเติมปัจจัย" สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดเพ็ญศรี สนับบุญ
2546การส่งเสริมความสามารถและเจตคติในการแสวงหาความรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการใช้กระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติดี สูงสว่าง
2532การอ่านวารสารทางการศึกษาของครูประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตามการรับรู้ของตนเองยุทธพงศ์ บุญทรง
2524ความคาดหวังของครูประถมศึกษาจังหวัดนครนายก ที่มีต่อการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษาบุญช่วย จันทร์พรหมมา