Browsing by Author อุ่นตา นพคุณ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2527การประเมินความรู้และความเข้าใจในเรื่องหลักการฝึกอบรม หลักการและวิธีดำเนินงานในโครงการฝึกอบรมด้านสาธารณสุขมูลฐานของครูฝึกระดับจังหวัด-อำเภอ และครูฝึกระดับตำบลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทิพย์วรรณ ธรรมผุสนา
2531การศึกษาแนวโน้มของการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนระหว่างกรมการฝึกหัดครู กับ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการในปีพุทธศักราช 2535-2539คณิณญา บุญอาภา
2526ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานครสุพจน์ เชี่ยวชล
2536ผลของการใช้วิธีการสอนแบบมโนธรรมสำนึก ตามแนวความคิดของ เปาโล แฟร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ" ของเยาวชนในชุมชนแออัดพิมพ์ใจ ศิริสาคร
2530ระดับการรู้หนังสือขั้นพื้นฐานของประชาชนในชุมชนแออัดคลองเตย: การศึกษาเฉพาะกรณีชุมชนหมู่บ้านพัฒนาทัศนีย์ จิรารัตน์วัฒนา
2528สถานภาพทางการศึกษาของหมู่บ้านหัวดูน จังหวัดอุบลราชธานี : การศึกษาเฉพาะกรณีธานี นงนุช