Browsing by Author เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองไม่เชิงเส้นวีเนอร์ที่ใช้ฟังก์ชันลาแกร์สำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดอนวัช ฮารุดีน
2546การประเมินสมรรถนะของวงควบคุมโดยใช้ค่าแปรปรวนต่ำสุดคงทนอุบลวรรณ ตันตินุชวงศ์
2550การระบุเอกลักษณ์และการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองที่มีเงื่อนไขบังคับคงทนสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดวรพล กัณณีย์
2547การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนในแบบจำลองพลวัตและการออกแบบตัวควบคุมคงทนสำหรับการควบคุมกำลังการผลิตและความถี่จีรนุช จึงอุดมพร
2545การวิเคราะห์สมรรถนะและการออกแบบตัวควบคุมสำหรับหอกลั่นแยกสารสองชนิดภายใต้การรบกวนที่มีขนาดมีขอบเขตและอนุพันธ์มีของเขตวทัญญู คล้ายสงคราม, 2523-
2545การวิเคราะห์และสังเคราะห์คงทนของระบบลูเรที่มีการจำกัดความชันโดยการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ฐาปนา นามประดิษฐ์, 2520-
2560การออกแบบการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองไม่เชิงเส้นสำหรับแขนเพนดูลัมผกผันโดยใช้การป้อนกลับสัญญาณขาออกเพชรกฤษณ์ ภิญโญภาวศุทธิ
2555การเปรียบเทียบวิธีเซตแอกทีฟและวิธีจุดภายในสำหรับการควบคุมเชิงทำนายแบบจำลองที่ประยุกต์ใช้กับหอกลั่นแยกสารสองชนิดวิมลรัตน์ เอมอิ่ม
2546ทักษะแรงงานไทยที่พึงประสงค์สำหรับอนาคตของไทยเกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; สุวาณี สุรเสียงสังข์; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; แสงรวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
2546ทักษะแรงงานไทยในอนาคตที่พึงประสงค์ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เกื้อ วงศ์บุญสิน; มัลลิกา คุณวัฒน์; กาญจนา ปราบพาล; โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์; สุวาณี สุรเสียงสังข์; แสงระวี เชาว์ปรีชา; เดวิด บรรเจิดพงศ์ชัย; ประกายแก้ว โอภานนท์อมตะ; ธัญวัฒน์ โพธิศิริ; วิราภรณ์ ทันโตภาส
2560แนวทางการสร้างโปรแกรมพลวัตเพื่อวางแผนการบำรุงรักษาแบบเหมาะที่สุดของอุปกรณ์หลักในสถานีไฟฟ้าโดยพิจารณาค่าใช้จ่ายและความเชื่อถือได้สุรวิชญ์ เลาหนันทน์
2550แบบจำลองพลวัตของกระบวนการผลิตน้ำแข็งซองโดยใช้วิธีการระบุเอกลักษณ์แบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นวุฒินันท์ ธูปหอม