Browsing by Author เดือน สินธุพันธ์ประทุม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2530การจำลองกิจกรรมในห้องปฏิบัติการเคมี โดยใชัไมโครคอมพิวเตอร์สมศักดิ์ กิจสุขจิต
2539การพัฒนาระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศประสาท อุ่นมณี
2537การพัฒนาโปรแกรมบรรณาธิกรวิชัย ศิริอุยานนท์
2539การพัฒนาโมเดลข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารโรงเรียนเอกชนเอกสิทธิ์ เมืองหมุด
2523การวางแผนการทำงานของเครื่องจักรโดยใช้คอมพิวเตอร์รังสรรค์ สุวรรณกูฐ
2536การวิเคราะห์อัตรากำลังคนด้วยคอมพิวเตอร์สำราญ อาทิตยา
2538การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลแบบกระจายสำหรับระบบทะเบียน ในสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์พงษ์วุฒิ ดวงศรี
2524การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนและควบคุมโครงการศิรินทร์ สุนทรมณฑล
2539การออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสัมพันธ์สำหรับระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารข้าราชการครูในสำนักการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครสุรศักดิ์ เมฆฉาย
2539การเข้าถึงฐานข้อมูลโดยภาษาธรรมชาติวิเชียร ศรีพระจันทร์
2508ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมของตนเองของนักเรียน การรับรู้พฤติกรรมของนักเรียนโดยครูในทัศนะของนักเรียน และการรับรู้ของครูที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนกับความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนเดือน สินธุพันธ์ประทุม
2531ระบบสารสนเทศห้องสมุดโดยไมโครคอมพิวเตอร์จรูญ โชคทวีศักดิ์
2533รายงานผลการประดิษฐ์เรื่อง โปรแกรมบรรณาธิกรข้อมูล ซียูเดือน สินธุพันธ์ประทุม
2533วิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลของงานสกัดจับกุมการโจรกรรมยานพาหนะสุนทร เพราะสุนทร
2533โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบรรณาธิกรข้อมูลวรรณี โค้ววันชัย
2531โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับวิเคราะห์การลงทุนคลินิกทันตแพทย์วิมล สิระสุทธิรัตน์
2532โปรแกรมอรรถประโยชน์สำหรับผลิตรายงานเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย
2522ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนประสิทธิ์ สารภี