Browsing by Author เถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การทดลองหลายศูนย์แบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบการรักษาด้วยการใช้ยาเซฟีพีมชนิดเดียวกับการใช้ยาเซฟาโซลินร่วมกับยาเซฟตาซิดิมในการรักษาการติดเชื้อในเยื่อบุผนังช่องท้องของผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องธิดารัตน์ กิจรุ่งไพบูลย์
2543การบริหารยาไอโซซอรไบด์นโมโนไนเตรดทางปาก กับความสามารถของเยื่อบุผนังหน้าท้องในการแลกเปลี่ยนสารละลายและน้ำในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนด้วยการล้างช่องท้องแบบถาวรเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
2557การพัฒนาเทคนิคการวินิจฉัยการติดเชื้อแบคทีเรียในช่องท้องโดยใช้ 16S rDNA ในผู้ป่วยไตวายที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องขวัญตา เพชรเผือก
2553การศึกษากลไกการทำลายไตของพิษและสารแยกส่วนจากพิษงูแมวเซารัชยา สวัสดี
2549การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเซลล์มีโซทีเลียมในน้ำยาฟอกไต และประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนน้ำและสสารของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยที่ได้รับการฟอกไตทางช่องท้องมนต์ชัย ศิริบำรุงวงศ์
2548การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวาสคูลาร์ เอ็นโดทีเลียล โกรทแฟกเตอร์ในโกลเมอรูไลและการลดลงของระดับโปรตีนในปัสสาวะภายหลังการรักษาด้วยสเตียรอยด์ในโฟคอล เซ็กเมนต์ทอล โกลเมอรูเลอสเคลอโรสิสทรงเกียรติ หลิวสุวรรณ
2550การศึกษาค่าความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลตลอด 24 ชั่วโมงในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีภาวะไตวายเรื้อรังและได้รับการล้างไตทางหน้าท้องโดยใช้เครื่องตรวจวัดน้ำตาลแบบต่อเนื่องสมพร วงศ์เราประเสริฐ
2555การศึกษาประสิทธิภาพของการลดน้ำหนักในผู้ป่วยโรคไตอักเสบชนิดไอจีเอที่มีน้ำหนักเกินและโปรตีนรั่วในปัสสาวะปิยวรรณ กิตติสกุลนาม
2551การศึกษาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผนังช่องท้องในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่องด้วยตนเองกับการล้างไตทางช่องท้องโดยใช้เครื่องอัตโนมัตินพดล พุฒิพิทยาธร
2559การศึกษาเปรียบเทียบภาวะถูกกระตุ้นของเซลล์เยื่อบุชนิดพาไรทัล ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านในผู้ป่วยกลุ่มอาการเนฟโฟรติก โรคเอฟเอสจีเอส และโรคมินิมัลเชนจ์ชนิดปฐมภูมิปองปราชญ์ พัวพัฒนกุล
2552การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอการเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้องจากการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวรสิริกุล กาญจนบุษย์
2550การใช้ยาไทอะโซลิดินไดโอนเพื่อชะลอเสื่อมของเยื่อบุผนังช่องท้อง ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ได้รับการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวร : รายงานการวิจัยเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์
2553ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์โพโดไซท์ในปัสสาวะ กับการตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ในผู้ป่วยโรคไตอักเสบเนฟโฟรติกนัฏนรี คำเกษ
2553ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ hypoxia กับการเปลี่ยนแปลงของเยื่อบุผนังช่องท้องจากการรักษาทดแทนไตทางช่องท้องอย่างถาวรวศิน มนูประเสริฐ
2547ตัวอย่างผู้ป่วยไตอักเสบชนิด focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) ที่ไม่ตอบสนองต่อยาสเตียรอยด์ เนื่องจากความผิดปกติระดับยีนเถลิงศักดิ์ กาญจนบุษย์; เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์; สมชาย เอี่ยมอ่อง; เสาวลักษณ์ ชูศิลป์; เกรียง ตั้งสง่า
2550บทบาทของยาไธอะโซลิดีนไดโอนต่อความไวของอินสุลินและผลในการป้องกันเยื่อบุผนังช่องท้องเสื่อม ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องรุ่งโรจน์ คุณประคัลภ์
2555ประสิทธิภาพของการบริหารยาปฏิชีวนะ 2 ชนิดตามความไวของเชื้อเปรียบเทียบกับการให้ยาปฏิชีวนะ 1 ชนิด ในผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่มีภาวะช่องท้องอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียแกรมลบนลินี สายประเสริฐกิจ
2549ผลของการเสริมฟรักโทโอลิโกแซ็กคาไรด์ต่อภาวะท้องผูกในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาทดแทนไตด้วยการล้างไตทางช่องท้องแบบต่อเนื่อง ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ช่อสคนธ์ เชาว์ตระกูล
2553ผลของยาอลิสไคเรนและโลซาทานต่อการชะลอความเสื่อมของผนังเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องพิชญ ตันติยวรงค์
2552ผลของยาอีนาลาพิลและโลซาทานต่อการชะลอความเสื่อมของผนังเยื่อบุช่องท้องในผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องท้องวรรษวรรน์ วรรธนทวาทศ