Browsing by Author เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 54  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การตรวจสอบคุณภาพน้ำและปริมาณตกค้างของยาปราบศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต; กรรณิการ์ ดิษยวงศ์; พรพิมล พงษ์กสิกิจ
2527การทดลองเลี้ยงหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Linn.)) โดยการใช้เชือกห้วยแขวนนิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
2545การทดลองใช้จุลินทรีย์สำเร็จรูปในเชิงพาณิชย์เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิดธนิกา จินตนะพันธ์
2528การนำน้ำโสโครกจากแหล่งชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเพาะเลี้ยงไรแดงมารศรี นวนรเศรษฐ์
2551การบำบัดไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งแบบบ่อไร้ดินกลางแจ้งโดยตัวกรองชีวภาพไนตริฟิเคชันเอกชัย มาลาพล
2535การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยรุ่นพนมรักษ์ ผดุงกุล
2535การผลิตอาหารกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) โดยใช้เอ็กซทรูชั่นคุกเกอร์ดวงใจ ทิระบาล
2533การผลิตอาหารสำหรับกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius) วัยอ่อนวรรณา ธรรมรุจิกุล
2550การผลิตโคพีพอดด้วยระบบการเพาะเลี้ยงแบบต่อเนื่องนฤมล ใบพัด
2536การผสมข้าวสายพันธุ์กุ้งก้ามกรามจุฑามาศ รัตติกาลสุขะ
2531การพัฒนาโปรแกรมระบบเชี่ยวชาญ โดยใช้กรณีศึกษาการเพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำ แบบพัฒนาสมศักดิ์ ยศสมบัติ
2525การรับโลหะหนักของหอยแมลงภู่ (Perna viridis (Lin), Mollusca) ในบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาจรมัน ว่องวิทย์
2545การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสหัวเหลืองในปูวงศ์ Grapsidae ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีวรัณณา ชโยวรรณ
2519การศึกษาการกระจายของ ดีดีที และ พีซีบี ในบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างชลีรัตน์ พยอมแย้ม
2542การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการพาณิชย์และด้านกายภาพ ของการขุดคอคอดกระ ส่วนที่ 3 : ส่วนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม : รายงานผลการวิจัยเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต; พิพัฒน์ พัฒนผลไพบูลย์; สมภพ รุ่งสุภา; อานุภาพ พานิชผล; สถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเลและศูนย์ฝึกนิสิต เกาะสีชัง
2523การศึกษาคุณภาพน้ำในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้พรพิมล พงศ์กสิกิจ
2522การศึกษาปริมาณตกค้างของวัตถุมีพิษที่ใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในบริเวณโครงการชลประทานป่าสักใต้กรรณิการ์ ดิษยวงศ์
2520การศึกษาปริมาณรวมของปรอทและปริมาณปรอทอินทรีย์ในปลาบางชนิด ในอ่าวไทยตอนบนวรวิทย์ ชีวาภรณาภิวัฒน์
2541การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพน้ำระหว่างระบบหมุนเวียนน้ำทะเลแบบปิดที่มี ตัวกรองชีวภาพแบบไอโอดรัมและแบบใต้น้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำนภาพร กิติมศักดิ์
2522การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการบางอย่างในการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม, Macrobrachium rosenbergii (de Man)สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล