Browsing by Author เพียงใจ ศุขโรจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การวิจัยเชิงประเมินโครงการจัดหาครูชาวต่างประเทศเพื่อสอนภาษาอังกฤษ สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ 2550เพียงใจ ศุขโรจน์
2546การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสมรรถภาพการวิจัยระหว่างครูนักวิจัย ที่มีตำแหน่งทางวิชาการและความต่อเนื่องทางการทำวิจัยแตกต่างกันธีรวัฒน์ ฆะราช, 2518-
2551การสังเคราะห์แนวโน้ม ทิศทาง และประเด็นการวิจัย ของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2550-2554อวยพร เรืองตระกูล; ภิรดี วัชรสินธุ์; อรอุมา เจริญสุข
2529ความต้องการทางด้านการนิเทศการศึกษาของผู้บริหารและครูโรงเรียน ที่เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 เขตกรุงเทพมหานครเพียงใจ ศุขโรจน์
2550ความเป็นครูและธรรมิกมหาราชาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : การวิเคราะห์คุณธรรมเบื้องหลังพระราชกรณียกิจนงลักษณ์ วิรัชชัย; สุวิมล ว่องวาณิช; พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์; เพียงใจ ศุขโรจน์
2544คุณลักษณะและวิธีการที่พึงประสงค์ในการกำหนดผู้ประเมินภายนอก สำหรับตรวจสอบสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอรนิศา เจริญรวย
2545แนวคิดและการปฏิบัติด้านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างครอบครัว และโรงเรียนในการจัดการศึกษา : การศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพในโรงเรียนมัธยมศึกษาแสงทอง ภูศรี, 2512-