Browsing by Author เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การประยุกต์ใช้กรอบการใช้อรรถประโยชน์แรงงานเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; พัฒนาวดี ชูโต; รศรินทร์ เกรย์; รุ่งรัตน์ โกวรรธนะกุล
2545การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นในชุมชนแออัดในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครโสภา นันทวิสุทธิวงศ์
2529การย้ายถิ่นของประชากรของภาคมหานครเพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
2525การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาและผลสืบเนื่องจากการย้ายถิ่น ของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในเขตกรุงเทพมหานครทัศนีย์ เพชรจรัส
2534การเปลี่ยนแปลงในสาเหตุการตายกับระดับภาวะการตายตามกลุ่มอายุและเพศ ของประชากรไทย, 2504-2529ศศธร ไชยเพ็ชร
2536ความพึงพอใจของสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ต่อบริการด้านการวางแผนครอบครัวเพลินตา พานทอง
2523ความมุ่งหวังในการศึกษาและอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ย้ายถิ่นและผู้ไม่ย้ายถิ่น ในกรุงเทพมหานครสุนันทา แสงทอง
2532ความเป็นเมืองและการย้ายถิ่น : ประมวลข้อมูลจากสำมะโนประชากร พ.ศ. 2523เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; ภัสสร ลิมานนท์; เกื้อ วงศ์บุญสิน
2546ทักษะการทำงานของแรงงานในจังหวัดน่านพัฒนาวดี ชูโต; วิไล วงศ์สืบชาติ; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์
2529ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของผู้ย้านถิ่นเข้าเขตเมืองอุษณีย์ พึ่งปาน
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับตัวของแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติชาวพม่า ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายวรรณี ตั้งเสาวภาคย์
2544ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจย้ายถิ่นออกจากชุมชนแออัดในเขตปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคพิมพ์อาภา พันธุลี
2539ปัจจัยที่มีผลต่อความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับโรคมะเร็งปากมดลูก ของสตรีในจังหวัดอ่างทองที่ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูกสุพรรณี ขำละม้าย
2534โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ : การศึกษาเฉพาะกรณีภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา; มยุรี นกยูงทอง
2536โครงการศึกษาลักษณะด้านประชากรและพฤติกรรมของสตรีขายบริการทางเพศ ในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยเบื้องต้นภัสสร ลิมานนท์; เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์; นพวรรณ จงวัฒนา