Browsing by Author เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การพัฒนามาตรวัดเมตาคอคนิชั่นโดยใช้คอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คมกริบ ธีรานุรักษ์
2551การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความผูกพันต่อองค์การเจตสุภา ลลิตอนันต์พงศ์
2537การวิเคราะห์ความรู้เฉพาะด้าน กระบวนการในการคิดแก้ไขปัญหา และเมตาคอคนิชั่นของนักเรียนมัธยมศึกษาผู้ชำนาญ และไม่ชำนาญในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทองหล่อ วงษ์อินทร์
2551การวิเคราะห์อภิมานปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การ : การเปรียบเทียบงานวิจัยตะวันตกและงานวิจัยในประเทศไทยจันอารีย์ คีรีวรรณ
2538การศึกษาการรับรู้ความสัมพันธ์ระหว่างหมวดประสาทสัมผัส ด้านการเห็นและการได้ยินในทารกอายุ 4 เดือนใจเพชร สมประสงค์
2534การศึกษาพัฒนาการด้านความสามารถในการเปรียบเทียบขนาด ของสองชุดความสามารถในการนับ และความรู้เกี่ยวกับการนับของเด็กอายุ 3-5 ปีสมชาย ช่างทอง
2527การศึกษาพัฒนาการในการจำแนกภาพสะท้อนจากกระจกของเด็กอายุ 4-8 ปี โดยใช้รูปเรขาคณิตประดิษฐา ลิ่มจุฬารัตน์
2545การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทย กับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบัน ที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ : รายงานผลการวิจัยพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์; ธีระพร อุวรรณโณ; เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์; สุภาพรรณ โคตรจรัส; คัคนางค์ มณีศรี; พรรณระพี สุทธิวรรณ
2551การหมุนภาพในใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยวรงค์ ถาวระ
2533การเข้าใจการลด และการเพิ่มจำนวนของเด็กก่อนวัยเรียน ที่ยังไม่เข้าใจการอนุรักษ์จำนวนประมาณ พลสุธรรม
2549การเข้าใจมโนทัศน์เกี่ยวกับการมีชีวิตและความตายในเด็กอายุ 5 - 7 ปี ที่มีสุขภาพปกติชาฎิณี เชื้อคำ
2546การเปรียบเทียบความสามารถในการคำนวณเบื้องต้นของเด็กอายุ 4-6 ปีวิภา ยุวพรพาณิชย์
2542การเปรียบเทียบความสามารถในการจัดหมวดหมู่ของวัตถุที่เสนอเป็นคำพูดและเป็นภาพในเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปีกาญจนา กระต่ายทอง, 2514-
2542การเปรียบเทียบความสามารถในการอนุมานจำนวนของเด็กอายุ 3 ถึง 5 ปีอังคณา อ่อนธานี, 2516-
2528การเปรียบเทียบผลของการเสนอคำถามด้วยคำพูด ด้วยรูปภาพและด้วยคำพูดกับรูปภาพ ที่มีต่อการใช้เหตุผลในการรวมประเภทของนักเรียนระดับประถมศึกษาอรุณลักษณ์ ดิษบรรจง
2538การเปรียบเทียบพัฒนาการด้านความจำเกี่ยวกับตำแหน่งของวัตถุ ที่ถูกซ่อนไว้ของทารกอายุ 9 เดือน ระหว่างทารกที่คลอดครบกำหนด และทารกที่คลอดก่อนกำหนดพัชราวลัย เวทศักดิ์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกสาธารณะ และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การในพนักงานธนาคารขเคนทร์ วรรณศิริ
2552ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพในการประกอบอาชีพ รูปแบบการเรียนรู้ และการเผชิญกับปัญหาในผู้ใหญ่ตอนต้นวีระยุทธ กุลสุวิพลชัย
2549ความสามารถในการกะประมาณจำนวนในเด็กอายุ 5-7 ปีอุดมศรี เดชแสง
2546ความสามารถในการตัดสินความสมนัยทางด้านจำนวนโดยใช้ข้อมูลข้ามหมวดประสาทสัมผัสระหว่างการได้ยินและการมองเห็นในเด็กอายุ 3-4 ปีจริยา ชีรนรวนิชย์