Browsing by Author เยาวดี วิบูลย์ศรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2538การติดตามคุณภาพและประสิทธิภาพของแบบประเมินตนเองสำหรับครูมัธยมศึกษาเยาวดี วิบูลย์ศรี
2539การประยุกต์ใช้รูปแบบของแฮมมอนด์เพื่อการประเมินการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษามณฑาทิพย์ มณีอินทร์
2523การประเมินคุณค่าของวารสารไทยทางการแพทย์พรทิพย์ อาณาประโยชน์
2525การประเมินหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลพรทิพย์ อาจณรงค์
2539การพัฒนาดัชนีความซับซ้อนของการคิดหาคำตอบสำหรับข้อสอบผลสัมฤทธิ์ศรีศุกร์ ธัมพิบูลย์
2539การพัฒนาตัวบ่งชี้การประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล : การประเมินตนเองของสถาบันการศึกษาจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์
2529การพัฒนารูปแบบการวิเคราะห์ปริมาณงานอาจารย์วิทยาลัยครูนุชรินทร์ บุญยิ่ง
2535การพัฒนาแบบประเมินสมรรถภาพการเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นภาพร สินสวัสดิ์
2532การพัฒนาแบบวัดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมศึกษาวิเศษ ชาวระนอง
2538การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสุกัญญา เหลืองไชยยะ
2539การพัฒนาแบบสอบความสามารถพื้นฐานทางการเรียนสำหรับเด็กวัยอนุบาลอำภา อนุรักษ์วงศ์ศรี
2535การพัฒนาแบบสอบวินิจฉัยวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1นันทนา สิงห์วัฒนาศิริ
2534การพัฒนาแบบสอบเฉพาะบุคคลในวิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ตรึงใจ พูลผลอำนวย
2539การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการเทียบคะแนนเชิงเส้นตรงตามแนวนอน โดยใช้แบบสอบร่วมสมพงค์ แก้วแฉล้ม
2532การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างองค์ประกอบด้านภูมิหลัง ด้านสภาพแวดล้อมทางบ้านและด้านการเรียนการสอน กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉวีวรรณ หลิมวัฒนา
2524การวิเคราะห์คุณวุฒิของอาจารย์วิทยาลัยครูสวัสดิ์ โพธิวัฒน์
2530การวิเคราะห์จำแนกคุณลักษณะและภูมิหลังของกลุ่มนักศึกษาครู ประเภทคัดเลือกและประเภทสอบคัดเลือก : การศึกษาเฉพาะกรณี วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราชสุนทร สิงคิพร
2524การศึกษาการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทย ของนักศึกษาวิทยาลัยครูจันทรเกษมสุชีลา เตชาภิวัฒน์พันธุ์
2526การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ที่ครูเป็นผู้ประเมินค่าจากองค์ประกอบ ซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการเรียน กับคะแนนที่ได้จากแบบสอบผลสัมฤทธิ์ที่ครูสร้าง และแบบสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานสุภาพร ทินประภา
2526การสร้างแบบสอบภาคปฏิบัติสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เพื่อคัดนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเสถียร อุสาหะ