Browsing by Author เสาวรส ใหญ่สว่าง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การกำหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : รายงานผลการวิจัยอัจฉรา จันทร์ฉาย; จินตนา บุญบงการ; ไพลิน ผ่องใส; เสาวรส ใหญ่สว่าง; พรรณนิภา รอดวรรณะ
2532การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ที่ไม่ใช้พารามิเตอร์พิไลวรรณ พุทธมงคล
2555การศึกษาการเปรียบเทียบอัตรามรณะ โดยวิธีการแปลงภาวะภัยสัดส่วน วิธีการแปลงภาวะภัยเชิงเส้นและวิธีการแปลงของแวงอาริยา ธาราชมภู
2547การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนในธุรกิจกล้วยไม้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ศิริโสภาคย์ บูรพาเดชะ; กรรณิกา บันสิทธิ์; เสาวรส ใหญ่สว่าง
2528ความต้องการทางด้านประกันสุขภาพของประชาชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : รายงานผลการวิจัยจลีพร โกลากุล; เสาวรส ใหญ่สว่าง; สุวาณี สุรเสียงสังข์; เบญจวรรณ อัครโชติกวนิชย์