Browsing by Author แรมสมร อยู่สถาพร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 45  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2527กระบวนการแก้ปัญหาตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสระบุรีจักรทอง เบ้าจรรยา
2533การจัดการประถมศึกษาของไทยในช่วงพุทธศักราช 2438-2475สิริยา จุลปานนท์
2529การจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และนักเรียนลักษณา อินทะจักร
2526การทำผิดวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานครพัฒนา สุบุญสันธิ์
2533การปฏิบัติงานของบรรณารักษ์โรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครอับษร จันสุตะ
2540การพัฒนาความสามารถในการเขียนเรียงความแบบโน้มน้าว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดของไวกอทสกีบังเอิญ สร้อยกล่อม
2540การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย เพื่อความเข้าใจ โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคการแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3อังคณา ชัยมณี
2542การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมมโนทัศน์ด้านเศรษฐกิจแบบพอเพียง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6กาญจนา บุญเรือง
2522การยอมรับนวัตกรรมทางการศึกษาของครูมัธยมศึกษาสุวรรณา เอี่ยมสุขวัฒน์
2530การรับรู้ของผู้ปกครองไทยมุสลิมในการส่งเสริมวินัยแห่งตน ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดภูเก็ตสุพัฒน์ บิลอับดุลล่าห์
2524การรู้จักและออกเสียงคำภาษาไทยกลางของเด็กไทยก่อนวัยเรียน ที่พูดเขมรเป็นภาษาพื้นเมืองในจังหวัดสุรินทร์พัฒนพร สุทธิยานุช
2539การศึกษาการนำประสบการณ์วิชาชีพครูเสริมไปใช้ในการปฏิบัติงาน ของครูโครงการคุรุทายาทในภาคใต้ตามการรับรู้ของตนเองยุพเรศ อังกุราภินันท์
2543การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรท้องถิ่นในการพัฒนาหลักสูตรท้อง ถิ่นในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8วิจิตรา ใสยะ
2537การศึกษาการใช้ทักษะกระบวนการในการสอนพระพุทธศาสนา ของครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนร่วมพัฒนาการใช้หลักสูตร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 6เยาวภา พิทักษ์กิจวัฒนา
2529การศึกษาการใช้หลักสูตรยุวกาชาดระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2528 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1สิรี เกิดไพโรจน์
2536การศึกษาการใช้หลักสูตรวิทยาลัยครู สาขาวิชาศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา พุทธศักราช 2530 ในสหวิทยาลัยอีสาน-เหนือ และสหวิทยาบลัยอีสาน-ใต้ลัดดาศรี อุสุมสารเสวี
2529การศึกษาความสนใจของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนของครู ในกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครสุภาวดี โรจนธรรมกุล
2533การศึกษาความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในกรุงเทพมหานครพูนศิริ แก้วเพ็ง
2530การส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยในนักเรียน ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเองลาวัณย์ รักไทยดี
2539การเปรียบเทียบการใช้กลวิธีในการอ่านภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีความสามารถในการอ่านสูง ปานกลาง และต่ำ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1อุไร ศรีเคลือบ