Browsing by Author แล ดิลกวิทยรัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548กระบวนการกลายเป็นสินค้าของพิธีกรรมงานศพปัญญา เลิศสุขประเสริฐ
2550กระบวนการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปาณิสรา นาชะ
2553กระบวนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของทุนนิยมการค้า โดยผ่านพัฒนาการของระบบโรงเรียนพาณิชย์ในประเทศไทยลัดดา ศุทธิไวทูรย์
2558กลยุทธ์การลงทุนทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังคนวิชาชีพท่องเที่ยวสาขาที่พักของไทยตามมาตรฐานสมรรถนะอาเซียนพงศ์พันธุ์ คำพรรณ์
2553การปรับตัวทางเศรษฐกิจของชนชั้นเจ้านายในสังคมไทยภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475อรรถวิท เจริญเวียงเวชกิจ
2552การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกัปค์ฤทัย ปุงคานนท์
2538การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย : รายงานการวิจัยสุมาลี ปิตยานนท์; แล ดิลกวิทยรัตน์; เทียนฉาย กีระนันทน์; จุฑา มนัสไพบูลย์; ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ; วรวิทย์ เจริญเลิศ
2539การมีส่วนร่วมของแรงงานในกิจการรัฐวิสาหกิจ : กรณีศึกษาการไฟฟ้านครหลวงวิษณุ บุญมารัตน์
2550การยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2502) กับผลกระทบต่อการถือครองที่ดินในประเทศไทยวินัย บุญพราหมณ์
2553การวิเคราะห์โอกาสทางการศึกษาและการปรับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเริงชัย ภาสำราญ
2549การศึกษาธุรกิจเนื้อสุนัข : ชุมชนท่าแร่ จังหวัดสกลนครบุญธรรม อาจหาญ
2550การศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินธุรกิจชุมชน กรณีศึกษาระหว่างชุมชนวัดไร่ขิงและชุมชนวัดดอนหวายสุจินดา ชุณหชาคร
2544การศึกษาโครงการลงทุนเพื่อสังคมที่ดำเนินการโดยกรมพัฒนาผีมือแรงงานธัญญลักษณ์ เบ็ญจะมโน
2539ความคิดทางเศรษฐกิจและสังคม ของ ผิน บัวอ่อนรังสิต ทองประคำ
2552ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ : กรณีศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของ บมจ.ปตท.เรืองอุไร เพชรสังข์
2553คู่กรรมกับความคิดของผู้เสพที่มีต่อภาพลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นและความเป็นญี่ปุ่นเอวิตรา ศิระสาตร์
2551นัยทางสังคมการเมืองของเพลงกล่อมเด็กไทยวาริฎฐา ถาวโรฤทธิ์
2539บทบาทของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีต่อลูกจ้างในระบบแรงงานนสัมพันธ์พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา
2538ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ฝั่งตะวันออกของไทย (นครศรีธรรมราช) พ.ศ.2435-2504พูนศักดิ์ ชานิกรประดิษฐ์
2550ผลกระทบจากกองทุนหมู่บ้านในทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ที่มีต่อกลุ่มผลประโยชน์และประชาชนในตำบลนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมสราวุธ นิยมทรัพย์