Browsing by Author โสภาพรรณ ชยสมบัติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2528การนำเสนอรูปแบบโครงการของการจัดบริหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในชุมชนแออัดซอยสวนพลู กรุงเทพมหานครอภิชาติ มหากันธา
2538การพัฒนาชุดการศึกษาด้วยตนเองเรื่องการจัดการในชั้นเรียน สำหรับครูอนุบาลสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดอ่างทองปราณี สาระจิตต์
2542การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนของครูอนุบาลด้วยวิธีการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมชุติมา ปานดำ
2527การวิเคราะห์สื่อการสอนระดับประถมศึกษาสุธน พรเสริมลักษณ์
2539การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็ก ในสิ่งพิมพ์ภาษาไทยจุฑาภรณ์ สุภิมารส
2542การศึกษาการจัดกิจกรรมเสรีของครูอนุบาล สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา กรุงเทพมหานครแสงเดือน ตันเจริญ
2543การศึกษาการจัดโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลพรพิมล จงเป็นสุขเลิศ, 2518-
2535การศึกษาการดำเนินงานของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในภาคตะวันออก สังกัดกรมการศาสนารัฐดาว พิศาลพงศ์
2536การศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองของเด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ที่มารับบริการจากหน่วยงานทางการศึกษา และฟื้นฟูสมรรถภาพในกรุงเทพมหานครสุณีย์ บรรจง
2541การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแก่เด็กออทิสติกระดับปฐมวัยในกรุงเทพมหานครนฤมล ขวัญคีรี
2539การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนเด็กวัยอนุบาลหลายวัฒนธรรม ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระนองประกาญจน์ เหลาอ่อน
2534ความคิดและภูมิปัญญาไทย : ด้านการศึกษาสุมน อมรวิวัฒน์; อำไพ สุจริตกุล; ดวงเดือน อ่อนน่วม; ทิศนา แขมมณี; นิรมล สวัสดิบุตร; ปานตา ใช้เทียมวงศ์; พชรวรรณ จันทรางศุ; รุจิระ สุภรณ์ไพบูลย์; วารี ถิระจิตร; สำลี ทองธิว; อุมา สุคนธมาน; กิติยวดี บุญซื่อ; น้อมศรี เคท; ประคอง สุทธสาร; ประภัสสร์ รุจิพร; พราวพรรณ เหลืองสุวรรณ; พูนสุข บุณย์สวัสดิ์; แรมสมร อยู่สถาพร; วรรณี ศิริโชติ; โสภาพรรณ ชยสมบัติ; อุดมลักษณ์ กุลพิจิตร
2536บทบาทของครูในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่นักเรียนอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครวิชุดา เสือดี
2531สภาพการจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในโรงเรียนเอกชนกรุงเทพมหานครโสภิตอนงค์ บุญช่วย
2536สภาพการจัดกิจกรรมศิลปะสำหรับนักเรียนอนุบาลในโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติสุภาภรณ์ พรหมฝาย
2539สภาพการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เด็กวัยอนุบาล ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรีวงเดือน สุวรรณศิริ
2538สภาพการเตรียมเด็กวัยอนุบาลเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานครศศิธร วิชิราภรณ์
2536สภาพและปัญหาการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 1งามนิจ จันทร