Browsing by Author ไพฑูรย์ สินลารัตน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 44  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กลยุทธ์การบริหารโรงเรียนกวดวิชาเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมเอกอมร เอี่ยมศิริรักษ์
2555กลยุทธ์การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำแบบไทยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิมพ์ฐดา วัจนวงศ์ปัญญา
2550การนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกคำเพชร ภูริปริญญา
2546การนำเสนอรูปแบบกฎหมายมหาวิทยาลัยราชภัฎในกำกับของรัฐเจริญ แสนภักดี
2555การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของชาติ ในจังหวัดชายแดนของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์; กอบกุล พฤกษะวัน; ปองสิน วิเศษศิริ; ณัฐนิภา วิเศษศิริ; เอกชัย กี่สุขพันธ์
2554การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจวราภรณ์ เตชะสุวรรณา
2550การพัฒนารูปแบบการสร้างและพัฒนาครูเพื่อรองรับกระบวนการเรียนรู้ ในการพัฒนาปัญญาบนพื้นฐานแนวคิดไทย : รายงานผลวิจัยไพฑูรย์ สินลารัตน์; ปทีป เมธาคุณวุฒิ; สุลักษณ์ ศรีบุรี
2543การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้แผนผังทางปัญญา เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาพยาบาลประภาวัลย์ แพร่วานิชย์
2550การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดคุณลักษณศึกษาของลิคโคนา เพื่อเสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพด้านความรับผิดชอบของนักศึกษาสายอาชีพและเทคโนโลยีวรนารถ โมลีเอรี
2547การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนวรรณคดีไทยตามทฤษฎีการตอบสนองของผู้อ่านเพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการตอบสนองต่อวรรณคดี การอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดไตร่ตรองของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพรทิพย์ ศิริสมบูรณ์เวช
2539การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบเน้นวิจัยทางการศึกษาพยาบาลเสาวนีย์ กานต์เดชารักษ์
2550การพัฒนารูปแบบความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับโรงเรียนในการเปลี่ยนผ่านด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนพรชัย ทองเจือ
2549การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการ สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏจุมพจน์ วนิชกุล
2544การพัฒนารูปแบบและกลไกการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐสุชาติ เมืองแก้ว
2550การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มวิชาภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะ ระดับปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา โดยใช้การเรียนรู้เชิงบูรณาการวัชรินทร์ ฐิติอดิศัย
2550การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิตด้วยกิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการผลิตผลงานศิริพงษ์ เพียศิริ
2539การมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย : การศึกษาเชิงประวัติศาสตร์อนงค์ อนันตริยเวช
2545การวางแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏในทศวรรษหน้า (2544-2553)นันทา วิทวุฒิศักดิ์
2528การวิเคราะห์จุดมุ่งหมายของการประถมศึกษาของไทยสุภา อักษรดิษฐ์
2533การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในวิทยาลัยครูนิศารัตน์ ศิลปเดช