Browsing by Author ไพฑูรย์ โพธิสาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การพัฒนารูปแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของการขายบริการทางเพศ สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีเรียนแบบทางไกล จังหวัดเชียงรายณฐวรรณ จิตต์ทา
2540การศึกษาคุณลักษณะของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนตามนโยบายใหม่ ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการสุกันยา เยาวชิรพงศ์
2540ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมทางไกลครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกสุปรีดา แหลมหลัก
2537ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนภูมิภาคและผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์
2535วิธีการรับข่าวสาร ความรู้ เจตคติ และการนำไปปฏิบัติเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประชาชน ตำบล เกาะยอ อำเภอ เมือง จังหวัด สงขลานัฏยา จิตโสภา