Browsing by Degree Discipline การบริหารการพยาบาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 753  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอุไรรัตน์ อยู่เป็นสุข
2548กระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองคุณภาพจิตกิตมณี อัคฮาดศรี
2550การจัดการความขัดแย้งในการทำงาน : ประสบการณ์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยสุมาลี ยุทธวรวิทย์
2537การจัดการต่อการขาดแคลนบุคลากรพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยดาราวรรณ สร้อยอินทร์
2542การจัดการเพื่อสนับสนุนพยาบาลประจำการในการดูแลผู้ป่วยใกล้ถึงแก่กรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการ โรงพยาบาลของรัฐ กรุงเทพมหานครภาวนา จงทักษิณาวัตร
2552การจัดกำลังอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลตากสินสมพร เตรียมเกียรติคุณ
2554การจัดบริการพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนสำหรับผู้พำนักระยะยาวสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพในระดับนานาชาติดาริกา เยือกเย็น
2537การจัดระบบสารสนเทศบุคลากรพยาบาลเพื่อการบริหารสุชาวดี ยิ้มมี
2545การจัดองค์การพยาบาล โรงพยาบาลทั่วไปในกำกับของรัฐภาณุมาศ ไกรสัย, 2500-
2553การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางแพศรีศุภรักษ์ สวนแก้ว
2551การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาล หอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ปิยะนุช ผลานิผล
2546การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการการพยาบาลของหอผู้ป่วยใน :กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีสุภาว์ อาวสกุลสุทธิ, 2504-
2536การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในหอผู้ป่วยจิตเวช ตามความต้องการการพยาบาลในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาวิภาวี เผ่ากันทรากร
2546การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลในห้องคลอดตามปริมาณภาระงาน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลรามาธิบดีนิตยา โรจนนิรันดร์กิจ, 2502-
2558การจัดอัตรากำลังบุคลาการทางการพยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรม-ศัลยกรรมโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งกัญญ์นลิน ครูอ้น
2539การทำงานเป็นทีมของบุคลากรสาธารณสุขในคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขชวนพิศ สินธุวรการ
2546การนำวิธีการแบบดุลยภาพสู่การปฎิบัติในองค์การพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานครสุพัฒนา อินทร์โท
2538การนำเสนอรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาการบริหารการพยาบาล ด้านการติดต่อสื่อสารสำหรับพยาบาลวิชาชีพทำนอง สินอยู่
2536การบริการพยาบาลที่ต้องการและที่ได้รับจริง ตามการรายงานของผู้ประกันตน : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลตำรวจสมรัก สิมะโรจน์
2552การบริหารงานในองค์การพยาบาล โรงพยาบาลศูนย์สมจิตร์ ริ้วมงคล