Browsing by Degree Discipline การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การประมาณกราฟการเจริญเติบโตและค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)สุพรรษา เพ็ญมาศ
2545การประมาณค่าความแปรปรวนของอิทธิพลโดยตรงและอิทธิพลทางพันธุกรรมของแม่ต่อลักษณะน้ำหนักแรกเกิดและขนาดครอกในสุกรพันธุ์แท้ธิดา โคมแสงทอง, 2520-
2546การประมาณค่าความแปรปรวนจากอิทธิพลแบบบวกสะสมและอิทธิพลแบบข่มของยีนสำหรับลักษณะการสืบพันธุ์เพศเมียในสุกรเถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี
2552การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะระยะหย่านมถึงผสมครั้งแรกที่ลำดับครอกต่าง ๆ ในสุกรเกียรติศักดิ์ เหล็งหนูดำ
2543การประมาณค่าอิทธิพลโดยตรงและอิทธอิพลทางพันธุ์กรรมของแม่สำหรับลักษณะผลผลิตในโคนมลูกผสมชาตรี คติวรเวช
2545การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะความคงทนในการให้นมในโคนมลูกผสมโดยใช้โมเดลถดถอยเชิงสุ่มวรางคณา กิจพิพิธ, 2519-
2543การประเมินค่าทางพันธุกรรมของลักษณะปริมาณน้ำนมในโคนมลูกผสมโดยใช้บันทึกผลผลิตในวันทดสอบสายัณห์ บัวบาน
2551การประเมินค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการตายแรกเกิดของลูกสุกรในฟาร์มสุกรเชิงพาณิชย์ประภัสรา คูหาอุดมลาภ
2560การประเมินทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดของลูกสุกรที่สัมพันธ์กับขนาดครอกและน้ำหนักแรกเกิดรายตัวทิตยา วรวัฒนธรรม
2551การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ในการหาความสัมพันธ์พ่อแม่ลูกในสุกรวันวิสาข์ แย้มมีกลิ่น
2549การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะการอยู่รอดในไก่พื้นเมืองไทย (พันธุ์ประดู่หางดำ)สายสุณีย์ หนูภัยยันต์
2545การวิเคราะห์ทางพันธุกรรมของลักษณะอายุการใช้งาน และผลผลิตตลอดชั่วอายุของแม่สุกรในฝูงพันธุ์แท้สุกัน แก้วหนูจันทร์
2545การศึกษาจีโนไทป์ของแคปปา-เคซีนในพ่อพันธุ์โคนมของกองผสมเทียมศิริลักษณ์ เตชะนรราช, 2520-
2549การหาความสัมพันธ์พ่อกับลูกในโคนมด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมชนิดไมโครเซทเทลไลท์สุพิชญา เชษฐสิงห์
2543การเปรียบเทียบวิธีปรับปริมาณน้ำนมมาตรฐานที่ 300 วัน ของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนและลูกผสมขนิษฐา ชันวิจิตร
2553ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะการให้ผลผลิตของพ่อพันธุ์สุกรกฤตภาค บูรณวิทย์
2554ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับลักษณะปริมาณอาหาร ที่กินเหลือ ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และอัตราการเจริญเติบโตต่อวันในสุกรพันธุ์แลนด์เรซิทิวากร ศิริโชคชัชวาล
2543ดัชนีการคัดเลือกลักษณะสำคัญทางเศรษฐกิจในสุกรพันธุ์แท้พรรณพงา แสงสุริยะ
2547ดัชนีการคัดเลือกโคนมลูกผสม จากลักษณะปริมาณน้ำนม อายุเมื่อคลอดครั้งแรก และช่วงการคลอดครั้งแรกเทอดไชย ระลึกมูล, 2521-
2549ผลตอบสนองทางอ้อมของลักษณะการเจริญเติบโต ต่ออัตราการเพิ่มของเนื้อแดงและลักษณะครอกในสุกรนภสินธุ์ ยินดี