Browsing by Degree Discipline การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านธุรกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 49  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การจัดวางองค์ประกอบของส่วนแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ให้บริการจองโรงแรมออนไลน์: การศึกษาเชิงประจักษ์โดยใช้การติดตามการมองสกลพร โนรี
2556การนำการปรากฏร่วมกันของเทอมมาประยุกต์ในการการขยายข้อสอบถามแบบอัตโนมัติด้วยการจัดกลุ่มแบบลำดับชั้นในการค้นคืนสารสนเทศพีรภัทร กุลประดิษฐ์
2555การประยุกต์การระบุระดับความหนักแน่นของความคิดเห็นในระบบสรุปบทวิจารณ์สินค้าโดยใช้เทคนิคกฎความสัมพันธ์ภาณิชา อภิสุวรรณกุล
2549การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารความเสี่ยงในการติดตั้งซอฟต์แวร์วางแผนทรัพยากรขององค์กรปัทมา เจริญพร
2556การพัฒนาเครื่องมือช่วยลดระยะเวลาการอ่านพิมพ์เขียวธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการกำหนดค่าพารามิเตอร์ในซอฟต์แวร์อีอาร์พีพลอยไพลิน แก้วประชา
2549การวัดประโยชน์และความยากง่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ในการเปรียบเทียบไซต์แมพนวพร ชาติบัญชาชัย
2550การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบค้นคืนสารสนเทศที่ใช้เทคนิคการวัดความคล้ายคลึงเชิงมุมและเทคนิคการวัดความคล้ายคลึงเชิงระยะห่างยูคลิเดียนที่กำหนดกรอบค่าความคล้ายคลึงด้วยผลลัพธ์จากการจัดกลุ่มข้อมูลสุนันทา เปี่ยมพริ้ง
2550การสร้างกรณีทดสอบจากแผนภาพซีเควนซ์ฉัฐธร ทองระอา
2556การสร้างกรณีทดสอบโดยอัตโนมัติจากแผนภาพยูเอ็มแอล สำหรับการทดสอบระดับบูรณาการวีวิกา เชาวณาพรรณ์
2551การสร้างเทมเพลตสำหรับการคัดเลือกซอฟต์แวร์สำเร็จทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ธนาคม อุบลเพ็ง
2549การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้กฎความสัมพันธ์ร่วมกับผลสะท้อนกลับจากผู้ใช้ศิรัตน์ ศิรนานนท์
2555การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์ชมพูนุช เผ่าประพัธน์
2556การเปรียบเทียบคุณภาพซอฟต์แวร์จากการทำแอสเป็กรีแฟคทอริงด้วยจำนวนโค้ดโคลนที่แตกต่างกันธนาภรณ์ กังพานิชกุล
2559การเปรียบเทียบจำนวนฟังก์ชันพอยต์แยกตามประเภทฟังก์ชันจากรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่ออกแบบไว้กับรายละเอียดซอฟต์แวร์ที่สร้างเสร็จแล้วภัทระ วชิรานันตวัฒน์
2553การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการประยุกต์เทคนิคการค้นหากฎความสัมพันธ์บนข้อมูลซอฟต์แวร์อาร์ไคฟว์ ด้วยตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นและตัวแบบค่าสนับสนุน-ค่าความเชื่อมั่นใหม่สัญชัย พิทักษ์ชลทรัพย์
2550การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ขณะประมวลผลและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของซอฟแวร์ภายใต้โครงสร้างคลาสแบบแอสโซซิเอชันและเจนเนอรัลไลเซชันสุพรรษา เนคมานุรักษ์
2556การเปรียบเทียบวิธีการประมาณการค่าความพยายามในการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นวชิรา สุขสวัสดิ์
2549การเปรียบเทียบเทคนิคการอ่านซอฟต์แวร์ในการตรวจสอบเอกสารแสดงการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบโดยวิธีการเชิงวัตถุอุมาพร นิลเอวะ
2550การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้เทคนิคการอ่านซอฟแวร์โอโออาร์ที ในการตรวจสอบเอกสารการออกแบบซอฟแวร์เชิงวัตถุปรียาภรณ์ บุญพยนต์
2549ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการรีแฟคทอริงกับคุณภาพซอฟต์แวร์โดยใช้มาตรวัดเชิงวัตถุศิรธันย์ ศุภธนะรัตน์