Browsing by Degree Discipline ดุริยางค์ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 100  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561VOCAL PERFORMANCE FOR LAMTAD BY POH PUK SRI RACHAนทีธร จุงเลียก
2558กรรมวิธีการสร้างกลองปูจาของครูญาณ สองเมืองแก่นศิริ อเนกสิทธิสิน
2551กรรมวิธีการสร้างกลองแขกของครูเสน่ห์ ภักตร์ผ่องภูมิใจ รื่นเริง
2560กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของครูประสิทธิ์ ทัศนากรวัชรพล คงอุดมสิน
2550กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธ์ ธรรมานุกูลวรรลภา พรหมทอง
2560กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างมาโนช ผุดผ่องธีรพงค์ คำโปร่ง
2554กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูลตั้งปณิธาน อารีย์
2561กรรมวิธีการสร้างระนาดเอกของครูชลอ ใจชื้นวุฒิพงศ์ เถาลัดดา
2559กรรมวิธีการสร้างโพนของครูฉลอง นุ่มเรืองเปมิกา เกษตรสมบูรณ์
2556กระบวนการสร้างและคุณภาพเสียงของโทนรำมะนาชัยทัต โสพระขรรค์
2559กลวิธีการขับร้องละครชาตรีของครูมัณฑนา อยู่ยั่งยืนสาวิตรี แจ่มใจ
2555กลวิธีการบรรเลงจเปยฏองเวงของครูจุม แสงจันทร์อรอุมา เวชกร
2552กลวิธีการบรรเลงปี่โนราของครูอำนาจ นุ่นเอียดคฑาวุธ พรหมลิ
2558กลวิธีการปรับวงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องคู่ ตามแนวทาง ครูบรรพต แจ้งจรัสสุทธภพ ศรีอักขรกุล
2554กลวิธีการลำกลอน หมอลำฉวีวรรณ พันธุราชันย์ เจริญแก่นทราย
2556กลวิธีการเดี่ยวฆ้องมอญวงใหญ่เพลงกราวในทางครูสอน วงฆ้องอาทิตย์ ผ่อนร้อน
2557กลวิธีการเดี่ยวปี่คลาริเน็ตบีแฟลตเพลงเชิดนอกของพันโทวิชิต โห้ไทยทัพพสาร เพ็งสงค์
2561การขับร้องละครชาตรีคณะกัญญาลูกแม่แพนจันทรา เนินนอก
2561การถ่ายทอดการบรรเลงระนาดเอกของครูบุญธรรม คงทรัพย์รณฤทธิ์ ไหมทอง
2553การถ่ายทอดความรู้ของวงปี่พาทย์บ้านใหม่หางกระเบน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิชชาณัฐ ตู้จินดา