Browsing by Degree Discipline นิเทศศาสตรพัฒนาการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 523  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553กระบวนการ และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เอกพงศ์ จันทร์กล่ำ
2543กระบวนการการสื่อสารกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลด ละ เลิกยาเสพติด ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาศศิพันธุ์ ไตรทาน
2549กระบวนการตัดสินใจและอิทธิพลของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่มีต่อการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอลวริทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล
2547กระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายอุบัติเหตุชรัมพร จิตต์โกศล
2543กระบวนการประชาสัมพันธ์โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชลันทิพย์ ประดับพงษา
2552กระบวนการสื่อสารกับสาธารณชน กระบวนการตัดสินใจและปัจจัยการสื่อสารที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ "จิตประภัสสรตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์" ของเสถียรธรรมสถานมาลีวรรณ ศุขวัฒน์
2550กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สุรัชตา ราคา
2550กระบวนการสื่อสารของชุมชนในการสืบทอดประเพณีผีปู่ย่า ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางนิติธร ทองธีรกุล
2553กระบวนการสื่อสารของเยาวชนในการเสริมพลังสร้างสุขภาวะรอบโรงเรียนเนตรธิรางค์ คะอูป
2547กระบวนการสื่อสารผ่านคุตบะฮฺวันศุกร์ของชาวไทยมุสลิมธารินี ธาดาดุสิตา, 2524-
2552กระบวนการสื่อสารส่งเสริมการตลาดสมุนไพรอภัยภูเบศรพจี มณีรัตน์
2547กระบวนการสื่อสารเพื่อการธำรงรักษางานประเพณีรับบัว ของอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการศิรดา พงษ์ภมร, 2520-
2551กระบวนการสื่อสารเพื่อการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนของ "ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน"น้ำเพ็ชร ฉลูกัลป์
2548กระบวนการสื่อสารเพื่อขยายฐานนักลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกุลวิดา จินตกะวงส์
2548กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมแม่สีผสมพลาสติกปริญดา ลี้รัตนพานิชย์
2547กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรที่สัมฤทธิ์ผลในธุรกิจประกันชีวิตวรวรรณ อารีประชาภิรมย์, 2520-
2548กระบวนการสื่อสารเพื่ออนุรักษ์ป่าไม้ ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ กับชุมชนกะเหรี่ยง หมู่บ้านแม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรีณุภัทรา จันทวิช
2552กระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ที่มีต่อเยาวชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ในปี พ.ศ. 2551-2552สโรชา เตชะกฤตภูริพงศ์
2547กระบวนการสื่อสารในการจัดการ "โครงการสะพานบุญ" ของวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรีกุลนรี แนวพนิช, 2523-
2549กระบวนการสื่อสารในการบังคับใช้มาตรการเพื่อยุติการผสมสารเร่งเนื้อแดงในอาหารสุกรภาวดี ใจอ่อนน้อม