Browsing by Degree Discipline บริหารการศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 1465  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2521กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยครูในประเทศไทยวินัย สมมิตร
2521กระบวนการตัดสินใจสั่งการในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ในส่วนกลางประนอม บุญเนาว์
2532กระบวนการนิเทศการศึกษาของหน่วยศึกษาเทศก์สำนักงาน การประถมศึกษาจังหวัด สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติกัลยา รัตนศรี
2538กระบวนการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานวิไลวรรณ พรศิวาลัย
2540กระบวนการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในกรุงเทพมหานครกนกพร จรินทร์รัตนากร
2532กระบวนการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงชูศรี อุดมกุศลศรี
2523กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษในส่วนกลางอุไร ชุติเนตร
2526กระบวนการบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ในส่วนภูมิภาคนัยนา ทองดี
2534กระบวนการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษา สังกัดกรมอาชีวศึกษา ในภาคตะวันออกและภาคกลางตามการรับรู้ ของผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์หาญ จันทร์ศิริ
2527กระบวนการบริหารงานของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมพลศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีบุญส่ง เอี่ยมละออ
2523กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอน ของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอนในมหาวิทยาลัยบุญเลิศ แสนศักดิ์
2522กระบวนการบริหารงานนิเทศการฝึกสอนของหัวหน้าหน่วยนิเทศก์การฝึกสอน ในวิทยาลัยครูกฤษณ์ ศิริพงษ์
2555กระบวนการบริหารโรงเรียนทางเลือกตามแนวคิดการบริหารที่เน้นความเป็นมนุษย์และแนวคิดการศึกษามนุษยนิยมจรีพร นาคสัมฤทธิ์
2557กลยุทธ์การกำหนดนโยบายและการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ สำหรับนโยบายการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียนศรีดา ตันทะอธิพานิช
2555กลยุทธ์การบริหารการตลาดสำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาธนัสถ์ เกษมไชยานันท์
2555กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งเสริมคุณธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาคำตัน วิชัยคำจร กิทธินส์
2557กลยุทธ์การบริหารคนเก่งและองค์การสมรรถนะสูงสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษารับขวัญ ภูษาแก้ว
2559กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดการพัฒนาความเป็นพลเมืองโลกปรตี ประทุมสุวรรณ์
2558กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
2559กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างคุณภาพนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพรพรรณ ธรรมธาดา