Browsing by Degree Discipline ประชากรศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 91  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดนครราชสีมาสิริวรรณ เคนผาพงศ์
2558การทำงานของผู้สูงอายุในประเทศไทยรัชพล อ่ำสุข
2545การทำงานบ้านของสามีในจังหวัดอุบลราชธานีนพพร ช่วงชิง
2547การบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุของประชากรไทยวิไลวรรณ ธรรมนิติเวทย์
2545การปรับตัวของผู้ย้ายถิ่นในชุมชนแออัดในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครโสภา นันทวิสุทธิวงศ์
2559การพัฒนารายการโทรทัศน์สำหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว
2550การมีส่วนร่วมของประชากรในการจัดการป่าชุมชน: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าขุนแม่กวง อำเภอดอยสะเก็ต จังหวัดเชียงใหม่วิภาพรรณ ธาติ
2551การย้ายถิ่น การปรับตัวและความตั้งใจตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานีสมภูมิ แสวงกุล
2557การย้ายถิ่นกับการพัฒนาทุนมนุษย์และแผนการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยมนทกานต์ ฉิมมามี
2521การย้ายถิ่นของนักศึกษาวิทยาลัยครูระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ในกรุงเทพมหานครวิสาข์ วิทูธีรศานต์
2558การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดและการประมาณการมูลค่าเชิงเศรษฐกิจของการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุไทยฐิติกาญจน์ อัศตรกุล
2560การวิเคราะห์ปัจจัยหลักต่อความต้องการจ้างงานประชากรวัยทำงานวัยปลาย : กรณีศึกษาสถานประกอบการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพิมพวรรณ วิเศษศรี
2551การศึกษาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคมสมพล วันต๊ะเมล์
2554การศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกับรูปแบบการบริโภคของครัวเรือนไทยธนานนท์ บัวทอง
2551การศึกษาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดภาวะโภชนาการเกินของเด็กวัยเรียนในกรุงเทพมหานครนริสรา พึ่งโพธิ์สภ
2558การหกล้มในผู้สูงอายุไทยวรฤทัย จันทร์วัง
2552การออมเพื่อความมั่นคงยามสูงวัยชลธิชา อัศวนิรันดร
2546การเข้าร่วมกลุ่มช่วยเหลือตัวเองกับพฤติกรรมป้องกันโรคเอดส์ปิยนุช สายสุขอนันต์
2552การเตรียมการก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุของประชากรในจังหวัดปราจีนบุรีพรพิมล เสาะด้น
2544การเปรียบเทียบความสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมของประชากรไทย ในปี พ.ศ.2536 และ พ.ศ. 2541ภาสกร สุภาพงษ์