Browsing by Degree Discipline พลศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 891  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2523กรดแลคติคในเลือดกับการเหน็ดเหนื่อยของกล้ามเนื้อเกรียงศักดิ์ นกกระจิบ
2523กรดแล็คติคในเลือดกับการวิ่งต่างระยะทางชวน สรณารักษ์
2523กรดแล็คติคในเลือดกับการว่ายน้ำแบบครอว์ลเทเวศร์ พิริยะพฤนท์
2519การกระจายของพยาบาลระดับปริญญา ในประเทศไทยวิไล ลีสุวรรณ
2526การจัดกิจกรรมพลศึกษาในโรงเรียนอนุบาล ในกรุงเทพมหานครศักดา ภาษี
2518การจัดอัตรารอบถีบที่พอเหมาะกับความหนักของงานระดับต่าง ๆ ในการทดสอบความสมบูรณ์ของร่างกายด้วยจักรยานวัดกำลังนันทิยา พณิชยพงศ์
2528การจัดและดำเนินการโปรแกรมพลศึกษาในวิทยาลัยเกษตรกรรมไพฑูรย์ ทองหอม
2535การดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครจินตนา รอดนำพา
2534การดูแลสุขภาพตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเพียงเพ็ญ ธัญญะตุลย์
2533การติดตามผลบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ในโครงการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในสหวิทยาลัยทักษิณแสงหิรัญญา สหัสสธารา
2525การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุรีย์ ธรรมเลิศหล้า
2529การติดตามผลบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษาในโครงการฝึกอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษา ประจำการของวิทยาลัยครู ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชัยวิชญ์ ภูงามทอง
2523การติดตามผลมหาบัณฑิตสาขาวิชาพลศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจันทนา แฮสุวรรณ
2517การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการใช้แบบทดสอบก้าวตามแนวนอนสุจินดา ศักดิ์สวัสดิ์
2531การนำประสบการณ์การเรียนรู้จากวิชาสุขศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นไปใช้ในชีวิตประจำวันตามการรายงานของนักเรียน เขตการศึกษา 9สมสมร มหารักษิต
2534การนำประสบการณ์การเรียนรู้จากวิชาสุขศึกษาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามการรายงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครธิดารัตน์ เหมนาค
2528การนำประสบการณ์จากวิชาพลศึกษารายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 ไปใช้ในชีวิตประจำวันตามการรายงาน ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตกรุงเทพมหานครประกิจ จุ้ยปาน
2554การนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนากีฬาเทนนิสอาชีพในประเทศไทยสุธนะ ติงศภัทิย์
2551การนำเสนอรูปแบบการฝึกที่ผสมผสานความอดทน ความแข็งแรงและความเร็วเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬาฟุตบอลนาทรพี ผลใหญ่
2550การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาครูสำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาศกลวรรณ เปลี่ยนขำ