Browsing by Degree Discipline สรีรวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2520การซึมผ่านและปฏิกริยาของเมททิลพาราเบนต่อเยื่อเซลล์เทียมบุญยงค์ ตันติสิระ
2522การพัฒนาและสร้างเครื่องบันทึกพฤติกรรมการเคลื่อนไหว สำหรับงานวิจัยทางเภสัชวิทยาและสรีรวิทยาของจิตและประสาทพงษ์ศักดิ์ กรรณล้วน
2521การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะไขมันในโลหิตหลัง จากการใช้ยาคุมกำเนิดปราณี เรืองศรีมั่น
2521การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับฮอร์โมนเพศ กับการตั้งครรภ์ของหนูขาวสมพร ผาณิตรัตน์
2522การศึกษาทางวิทยาฮีสโตของวิถีประสาทจากซับซ์แทนเทียไนกรา ไปยังเปลือกสมองในหนูขาวโดยใช้วิถีขนส่งย้อนกลับ ของฮอร์สเรดีชเพอร์รอกซิเดสในใยประสาทสุพร พลยานันท์
2531การศึกษาผลของสารละลายตะกั่วอะซิเตทต่อเยื่อเซลล์กระเพาะอาหารและลำไส้นลินี ศรีพวง
2522การศึกษาผลของไดออสคอรีนต่อระบบประสาทพิมพ์อำไพ โภวาที
2525การศึกษาพิษและผลต่อต้านโรคมะเร็งของต้นเหงือกปลาหมอ ในหนูขาวพันธ์สวิสที่ทำให้เกิดอีริโทรลิวคีเมีย ด้วยเฟรนด์ลิวคีเมียไวรัสยุพา จงสุวัฒน์
2522การศึกษาฤทธิ์ของสารที่สกัดได้จากใบราตรี ต่อระบบหัวใจ เส้นเลือดและการหายใจลิวรรณ นิ่มกุลรัตน์
2527การศึกษาวิถีประสาทในระบบประสาทส่วนกลางที่มายังแลทเทอราลเวสติบูลาร์นิวเคลียสของไดเตอร์สในหนูขาวโดยวิธีขนส่งย้อนกลับในใยประสาทของฮอร์ซราดิชเปอร์ออกซิเดสจันทิมา ขนบดี
2523การศึกษาสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ในการบีบตัวของมดลูกศศิมา ศรัทธาวงศ์สกุล
2525การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการซึมผ่านเยื่อเซลล์เทียม ของน้ำมันตีนเป็ดน้ำ และน้ำมันมะกอกบุษบา อุดมสัตย์
2522การศึกษาเปรียบเทียบฤทธิ์ยาชาเฉพาะที่บูปิวาเคนและลิโดเคน โดยใช้เยื่อเซลล์เทียมนิตยาวรรณ กุลณาวรรณ
2532บทบาทของเนื้อเยื่อบุผิวและอุณหภูมิต่อการทำงาน ของกล้ามเนื้อเรียบหลอดลมไก่โชติ วีระวงษ์
2522ปฏิกริยาของสเตอรอยด์บางชนิดในยาคุมกำเนิดต่อเนื้อเยื่อเซลเทียมประหยัด บรรจงสินศิริ
2523ปฏิกริยาของเฮกซ่ามิดีนกับเยื่อเซลล์เทียมวิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร
2527ผลของคลอเฟนิรามีน มาลีเอต ต่อการเจริญเติบโตของบาร์เรลของสมองหนูนฤมล กิจทวีปวัฒนา
2525ผลของยาขับระดูแผนโบราณต่อมดลูกของหนูขาวประนอม โล้วโสภณกุล
2554ผลของสารสกัดมาตรฐานบัวบก อีซีเอ233 ต่อการทำงานของไมโทคอนเดรียในสมองของหนูเมาส์ที่มีภาวะบกพร่องของการเรียนรู้และความจำจากการเหนี่ยวนำโดยการฉีดบีตาแอมีลอยด์25-35ณัฐนันท์ โล่สุวรรณรักษ์
2522ผลของสิ่งที่สกัดได้จากเชื้อรา อุสติลาจินอยดี ไวเรนส์ ต่อระบบการหมุนเวียนของโลหิตในสัตว์ทดลองรับพร อุตตโรทัย