Browsing by Degree Discipline สุขศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 74  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การนำเสนอโปรแกรมการลดความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุตรดิตถ์รุจี ดีอินทร์
2540การประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุภาพร แนวบุตร
2547การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นวราพรรณ วงษ์จันทร์, 2515-
2549การพัฒนาดัชนีชี้วัดสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณัฐภัทร์ เพ็ชรแก้ว
2539การพัฒนามาตรวัดทัศนคติต่อวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจรรยา สิทธิปาลวัฒน์
2545การรับรู้ความสามารถของตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครอมรรัตน์ พาชิยานุกูล
2546การรับรู้เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานครอรสา บุญขันธ์
2540การวิเคราะห์รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษา ในหลักสูตรครุศึกษาของมหาวิทยาลัยสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยญาติมา สวงขันธ์
2540การวิเคราะห์รายวิชาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมศึกษาในหสักสูตรครุศึกษา ของสถาบันราชภัฏไพจิตต์ สายทอง
2532การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและปัญหาของการจัดโปรแกรมการเล่น สำหรับเด็กป่วยในโรงพยาบาล กรุงเทพมหานครสายสมร มณีใส
2540การศึกษาการจัดโครงการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมสามัญศึกษา : กรณีศึกษา โรงเรียนสารวิทยา กรุงเทพมหานครกุสุมาลย์ มาแม่นสกุล
2538การศึกษากิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขสุพรรณพิมพ์ นิ่มสอาด
2544การศึกษาความต้องการด้านสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการนุชนภางค์ กุลวงศ์
2539การศึกษาความต้องการพัฒนาตนเองของครูสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา เขตการศึกษา 5วันทนา ศิลปิน
2541การศึกษาความเครียดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจกาญจนา เดชคุ้ม
2545การศึกษาค่านิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน กรุงเทพมหานครศักดา สามูล
2541การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์นันทา ชัยพิชิตพันธ์
2539การศึกษาปัญหาการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานครวราภรณ์ นิธีจันทร์
2541การศึกษาพฤติกรรมด้านการปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามแผนพัฒนาการสาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544)ธนัญญา ดีปานวงศ์
2544การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในวิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษาในกรุงเทพมหานครนวลจันทร์ ดีพิริยานนท์