Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 29  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กรอบงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการวงจรชีวิตระบบงานจากมุมมองของผู้บริหารระดับสูงสายธุรกิจประวีณ พิชิตนิติกร
2554กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2559การกระตุ้นปัญญาและประสิทธิผลการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ถิรายุ แย้มจรูญ
2559การจำแนกข้อความส่อเสียดในทวิตเตอร์ด้วยการใช้ความน่าจะเป็นของทวีตกษิดิ์เดช ทาแป้ง
2561การจำแนกเสียงโกรธในบทสนทนาของศูนย์ให้บริการข้อมูล วิฎากร แซ่หว่อง
2552การพัฒนาแบบจำลองและระบบต้นแบบเพื่อประเมินความสามารถของบุคลากรสายเทคโนโลยีสารสนเทศตามกรอบซีเอ็มเอ็มไอกอบพร นฤนาท
2552การรับรู้ของผู้บริหารระดับสูงที่มีต่องบประมาณรูปแบบจินตทัศน์: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรวิจิตรา มหบุญพาชัย
2559การรับรู้ข้อมูลความรับผิดชอบขององค์กรที่มีต่อสังคมจากกราฟที่ผิดเพี้ยนและความตั้งใจของนักลงทุนจิตต์ศมะ คุรุศักดาพงศ์
2547การรับรู้ความสำคัญต่อปัจจัยเสี่ยงในการพัฒนาระบบและความสำเร็จของระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีของผู้ใช้ระบบในการไฟฟ้านครหลวงทิพากร ปัทมานนท์
2552การเข้าใจปัจจัยเสี่ยงตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์กิ่งกนก รัตนมณี
2556ความพอดีระหว่างเทคโนโลยีส่วนประสานกับรูปแบบคำถามและประสบการณ์การเรียนรู้จากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนการบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบุศรา สุขะวัลลิ
2559ความสัมพันธ์ของวิดีโออ็อบเจกต์และการมองวิดีโออ็อบเจกต์กับความนิยมของวิดีโอโฆษณาไวรัลจักรพันธ์ นาคบัวแก้ว
2554ความเข้าใจข้อมูลกำไรเชิงเศรษฐศาสตร์โดยการนำเสนอข้อมูลด้วยรูปแบบจินตทัศน์ผกาแก้ว เทพสุวรรณ
2561ตัวแปรที่มีผลต่อราคาปิดการประมูลออนไลน์แบบมีค่าธรรมเนียมเมื่อสถานการณ์การประมูลต่างกันกุลภัทร์ ผาตินาวิน
2554ปัจจัยความสำเร็จของการเปลี่ยนมาใช้ซอฟต์แวร์ชุดโปรแกรมสำนักงานโอเพนออฟฟิศดอทอ็อกในองค์กรธุรกิจทศพนธ์ นรทัศน์
2560ปัจจัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออนไลน์เพื่อเสริมการเรียนการสอนชนินทร์ ตั้งพานทอง
2560ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ำและความตั้งใจในการบอกต่อของแอพพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม กรณีศึกษา: แอพพลิเคชันอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในอาเซียนปุณพีร์ สิทธิกิจ
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับของผู้ใช้งานบัญชีต่องานที่ปรึกษาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรอรุษ คงรุ่งโชค
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการกลับมาใช้ซ้ำและความตั้งใจในการบอกต่อคราวด์ซอร์สซิ่งที่มีการผสมผสานเกมปาลิณี ตีรบุลกุล
2558ผลกระทบของรูปแบบการเข้าถึงผู้ขายบนอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือที่มีต่อการรับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความง่าย ความเข้ากันได้และความตั้งใจใช้งานวิมลภรณ์ วีระพันธ์พงศ์