Browsing by Degree Discipline เศรษฐศาสตร์การเมือง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 138  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558“กระจก หรือ ตะเกียง” การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทของสื่อกรณีการชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วง พ.ศ. 2553 และ 2556-2557ผ่านบทบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพีระวัฒน์ อัฐนาค
2556กระบวนการกลายเป็นสินค้าของประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานีกฤตยภรณ์ ตันติเศรษฐ
2551กระบวนการกำหนดนโยบายเอทานอลวีร์ธารินทร์ สุนทรนนท์
2550กระบวนการทำให้การศึกษากลายเป็นสินค้า ศึกษากรณีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปาณิสรา นาชะ
2553กระบวนการผลิตบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของทุนนิยมการค้า โดยผ่านพัฒนาการของระบบโรงเรียนพาณิชย์ในประเทศไทยลัดดา ศุทธิไวทูรย์
2560กระบวนการสร้างมารยาทของสังคมไทยปกรณ์สิทธิ ฐานา
2550กระบวนการหลุดพันจากความเป็นหนี้ : กรณีศึกษากลุ่มปราชญ์ชาวบ้านภาคอีสานสมยศ สมวิวัฒน์ชัย
2549กลุ่มผลประโยชน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา 4 เทศบาลนครในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุพรรณี เกลื่อนกลาด
2558การกลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมของพิธีแต่งงานพชรณดา เลิศบางพลัด
2551การขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด : กรณีศึกษากลุ่มผลประโยชน์ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดธีรพงศ์ ไชยมังคละ
2558การขูดรีดแรงงานลูกจ้างประเภทเสมียนพนักงาน ผ่านการใช้สมาร์ทโฟน กรณีศึกษา : เสมียนพนักงานในเขตกรุงเทพมหานครสรณ์ มานะวาณิชเจริญ
2551การค้าเสรีและความเป็นธรรมทางการค้า กรณีคึกษาสิทธิบัตรยาไทยนันทนา ตั้งวินิต
2551การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษา : 3 ชุมชนบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นพวรรณ ปีสิริกานต์
2551การปกป้องภูมิปัญญาไทยว่าด้วยการเผาพลอย : กรณีศึกษา พลอยจากแหล่งมาดากัสการ์และแทนซาเนียสายไหม เหมือนประสาท
2549การประเมินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมืองปุณณสิน มณีนันทน์
2553การปรับตัวทางเศรษฐกิจของชนชั้นเจ้านายในสังคมไทยภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475อรรถวิท เจริญเวียงเวชกิจ
2552การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ศึกษาผ่านหนังสือเรียนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกัปค์ฤทัย ปุงคานนท์
2550การยกเลิกบทบัญญัติว่าด้วยการกำหนดสิทธิในที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 โดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2502) กับผลกระทบต่อการถือครองที่ดินในประเทศไทยวินัย บุญพราหมณ์
2549การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ประชาธิปไตยจากโครงการ SMLเชษฐภูมิ วรรณไพศาล
2550การวิเคราะห์บทบาทของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งขาติ (กทช.) ต่อตลาดเสรีโทรคมนาคมพันธะวิสนุ์ ปราบศากุน