Browsing by Degree Discipline การบริหารกิจการทางทะเล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2560กระบวนการปลดระวางเรือกักเก็บและผลิตปิโตรเลียม กรณีศึกษา การปลดระวางเรือกักเก็บและผลิตปิโตรเลียม ลีเวค อรุโณทัยวนิช สนพิพัฒน์
2558การกำหนดคุณลักษณะเรือผิวน้ำของกองทัพเรือ สำหรับดำเนินบทบาทการรักษากฎหมายและช่วยเหลือพงศ์สิริ ไพพรรณศิริ
2558การจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน : กรณีศึกษา ชุมชนประมงพื้นบ้านแหลมมะขาม ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรังกัญญารัตน์ ตลึงผล
2555การปฏิบัติตามแนวทางในการป้องกันปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับของประเทศไทยเพื่อการส่งออกสินค้าไปสหรัฐอเมริกา: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องชนิกานต์ ธนูพิทักษ์
2560การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อจัดทำระบบจัดการฐานข้อมูลท่าเรือเดินทะเลของประเทศไทยจุฬาลักษณ์ อ่อนศิระ
2559การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามประพิม ปิยางสุ
2556การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการฟื้นฟูชายหาดชลาทัศน์ จังหวัดสงขลา โดยวิธีสมมติเหตุการณ์อัครชัย ดิษฐ์จนพงศ์พร
2553การประเมินศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ของมาตรการภาครัฐในการส่งเสริมกองเรือไทยเฉลิมพงษ์ เสนารักษ์
2558การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนการส่งออกสินค้าขนาดใหญ่ผ่านท่าเรือในเขตภาคตะวันออกกายสิทธิ์ ราชคมน์
2557การศึกษาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานในการให้บริการการส่งออกชิ้นไม้สับของท่าเรือจักร์กฤต กันวี
2560การศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรผู้นำการดำน้ำ (Dive Leader) ที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทยปรัชณาพร ประมวลสุข
2560การเตรียมการของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมระบบป้องกันเพรียงที่เป็นอันตรายในเรือ ค.ศ.2001ฉัตรชัย เวชสาร
2555ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในน่านน้ำไทยอภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล
2559ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศไทยธนกฤต ปาลวัฒน์
2558ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำเรือขนส่งน้ำมัน : กรณีศึกษา บริษัท Aสิวารี ศรีวิโรจน์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : กรณีศึกษา กรมเจ้าท่าธัญญารัตน์ สหศักดิ์กุล
2560พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยณัชชารีย์ ชัยศิริจิรสิน
2557แนวทางการตัดสินใจปรับปรุงการจัดการเรือสินค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดมลภาวะวิศรุต คงอุทัยกุล
2555แนวทางการปฏิบัติและเตรียมความพร้อมของกองเรือพาณิชย์ไทยเพื่อรองรับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการควบคุมและจัดการน้ำอับเฉาเรือและตะกอนปี ค.ศ.2004เอกบุรุษ ช้างใหญ่
2558แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถศูนย์สงครามทุ่นระเบิดของกองทัพเรือประวิทย์ แก้วใหญ่