Browsing by Degree Discipline การศึกษานอกระบบโรงเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 180 to 199 of 319 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการแนะแนวของครูประจำกลุ่ม ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายสามัญศึกษาวิธีเรียนทางไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษาชนกนารถ ชื่นเชย
2541การศึกษาสภาพและปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานการวางแผนระดับจุลภาคของศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ ในเขตการศึกษา 11อัชราวดี ภูมิรัตน
2537การศึกษาสมรรถภาพที่พึงประสงค์ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้ดำเนินงาน และนักศึกษาสุจิตรา จันทรวิภาส
2537การศึกษาสาเหตุในการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชั่งสมุทรปราการพูนศักดิ์ อติชาต
2536การศึกษาองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเรียนต่อและไม่เรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.2530 ด้วยวิธีเรียนทางไกลของผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา ในเขตภาคกลางวิศิษฐ์ จงประเสริฐ
2537การศึกษาเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ของชาวโส้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือชไมพร ดิสถาพร
2532การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการรจนา จุลเจิม
2532การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการสุชาติ บัณฑิตเขียน
2529การเปรียบเทียบการเลือกใช้แหล่งข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันระหว่างนักเรียน ในระบบโรงเรียนและนักศึกษาผู้ใหญ่นอกระบบโรงเรียน ในเขตเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุภา พื้นนาค
2545การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดกับผู้เรียนผู้ใหญ่เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน เรื่อง อิสลามศึกษาในมัสยิดที่อยู่ในและนอกเขตอำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีมูฮำหมัดสาเลม แยนา
2538การเปรียบเทียบความคิดเห็นระหว่างเยาวชน กับผู้ปกครองและเยาวชน กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย แก่เยาวชนนอกระบบโรงเรียน ในจังหวัดสมุทรปราการศิริเพ็ญ สุวรรณเจริญสุข
2532การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระหว่างสมาชิกกลุ่มที่ชนะการประกวดและสมาชิกกลุ่มที่ไม่ได้รับการคัดเลือกส่งเข้าประกวด ที่จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยวาทกานต์ ช่อแก้ว
2541การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่มีผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนที่ปฏิบัติงานใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างกลุ่มที่มีภูมิหลังต่างกันซัรฟุดดีน หะยี
2539การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและการนำความรู้ไปใช้ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นเพื่อการเทียบโอน และไม่เทียบโอนหน่วยกิตในอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมาวรากร ศรีดาวงษ์
2540การเปรียบเทียบความรู้ และความพึงพอใจจากการฟังแถบบันทึกเสียงทางการศึกษาที่เป็นเสียงชาย และเสียงหญิงของผู้สูงอายุชายและหญิงในชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าสุชาดา เต่งตระกูล
2543การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติต่อเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของนักศึกษานอกโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิธีการเรียนทางไกลในกรุงเทพมหานคร ที่มีภูมิหลังต่างกันวันดี สุรภีสัก
2539การเปรียบเทียบความรู้และเจตคติเกี่ยวกับการเรียน เรื่องการเมืองการปกครองระหว่างนักศึกษาต่างวิธีเรียน ของหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ. 2530 ในจังหวัดตรังขนิษฐา กางอิ่ม
2541การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง ในการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539สมทรง นิลน้อย
2541การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงหทัยรัตน์ บุญเสมอ
2558กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรมศิวะ บุญสิน