Browsing by Degree Discipline การศึกษานอกระบบโรงเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 197 to 216 of 319 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การเปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่เป็นจริง ในการปฏิบัติงานของครูประจำกลุ่ม หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2539สมทรง นิลน้อย
2541การเปรียบเทียบแบบการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดงหทัยรัตน์ บุญเสมอ
2558กิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ของชุมชนพหุวัฒนธรรมศิวะ บุญสิน
2535ความคิดเห็นของคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เกี่ยวกับสภาพการบริหารและปัญหาในการบริหาร ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล จังหวัดสมุทรสงครามจำนง หนูนิล
2533ความคิดเห็นของครูสังคมศึกษาและนักศึกษาผู้ใหญ่ เกี่ยวกับการเรียนด้วยการนำตนเอง ในโรงเรียนผู้ใหญ่สายสามัญ กรุงเทพมหานครสุวรรณา ยหะกร
2536ความคิดเห็นของครูและนักศึกษาเกี่ยวกับสภาพ และปัญหาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของโรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานครวัลลีย์ เปรมัษเฐียร
2540ความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ดำเนินการฝึกอบรมและผู้เข้ารับการอบรม ที่มีต่อการฝึกอบรมทางไกลครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดในเขตภาคตะวันออกสุปรีดา แหลมหลัก
2533ความคิดเห็นของผู้ปกครองและนักเรียนเกี่ยวกับการศึกษาต่อ ของนักเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แบบการศึกษากึ่งระบบโรงเรียน เขตการศึกษา 7ถนอมนวล วิภาศิริ
2547ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ ในศูนย์บริการผู้สูงอายุ เขต กรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการจัดโปรแกรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนนรีภัทร ผิวพอใช้
2536ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ครู และนักศึกษาผู้ใหญ่สายสามัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุกัญญา เพ็งคำ
2537ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนภูมิภาคและผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดโครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้จิตราภรณ์ พิทักษ์วงศ์
2532ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการจัดโครงการการศึกษานอกโรงเรียน ด้านอาชีพสำหรับสตรีวัชรินทร์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
2539ความต้องการการพัฒนาสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน ของครูประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนทางไกล ในกรุงเทพมหานครกรรณิการ์ บารมี
2536ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดสิงห์บุรีสิริกาญจน์ วีระพันธ์
2547ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนและแนวทางการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของแรงงานสตรีในโรงงานอุตสาหกรรม เขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกอังคณา ยอดสร้อย
2530ความต้องการของผู้บริหารในการจัดและการใช้สารสนเทศทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดวิภา แก้วสังข์ทอง
2545ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรีมิถุนา อนุแสน, 2498-
2545ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครชาญ มอทิพย์, 2502-
2537ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคัดสรร กับการเข้าร่วมในกิจกรรมศูนย์เยาวชนตำบล ของสมาชิกศูนย์เยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีวุฒิ กาญจนสุนทร
2533ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสำเร็จในการดำเนินงาน ของห้องสมุดประชาชนอำเภอในภาคเหนือสมชาย มะลิลา