Browsing by Degree Discipline การศึกษานอกระบบโรงเรียน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 218 to 237 of 319 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2540ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยวิธีเรียนทางไกลของนักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในจังหวัดนครปฐมดารัตน์ กาญจนาภา
2539บทบาทของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของตนเองหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาพรทิพย์ สุขอร่าม
2532บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ลัดดา วิภาคพันธุ์
2531บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการจัดการศึกษา เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน โดยวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนโอวาท สุทธนารักษ์
2533บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชน ตามการรับรู้ของผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นและหมู่บ้านทั่วไปภาคใต้ชูศักดิ์ ชูช่วย
2530บทบาทของโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และโต๊ะอิหม่ามวิโรจน์ ขวัญเกื้อ
2530บทบาทที่คาดหวังและที่ปฏิบัติจริงในด้านการเรียนการสอน ของครูประจำกลุ่มการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3 และ 4 ทางวิทยุและไปรษณีย์ ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหารและผู้เรียนในเขตภาคเหนืออรพรรณ สมานทรัพย์
2539บทบาทผู้ส่งสารของหวังเต๊ะในการถ่ายทอดความรู้ โดยผ่านสื่อพื้นบ้านประเภทลำตัด : การศึกษาเฉพาะกรณีรัชนุช สละโวหาร
2556บทบาทในอนาคตของครูภูมิปัญญาไทยในการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านศิลปกรรมจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์
2531ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเข้าร่วมในโครงการการศึกษา เพื่อพัฒนาหมู่บ้านในเขตชนบทของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีโกศล คำเติม
2547ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร : กรณีศึกษา หมู่บ้านนายาว จังหวัดฉะเชิงเทราอมรพรรณ สันตวิริยะพันธุ์
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดโปรแกรมการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ของพนักงานโรงแรมเขตกรุงเทพมหานครศุภดา เอกรินทรากุล
2547ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นของนักศึกษาผู้ใหญ่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานครณัฏฐลักษณ์ ศรีมีชัย, 2521-
2549ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนของพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวสิริวรา หงษ์วิทยากร
2548ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มหมวดวิชาพื้นฐานของนักศึกษานอกโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานครเพ็ญแข ดวงขวัญ
2538ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของประชาชนในการเข้าร่วมโครงการ การศึกษาต่อเนื่องที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมศรี เพชรโชติ
2552ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของการเรียนรู้ในสถานประกอบการ ที่มีต่อพฤติกรรมการทำงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ของนักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพสชนัน นิรมิตรไชยนนท์
2537ผลกระทบของการจัดการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนด้วยตนเองต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานครจินตนา อินทร์พรหม
2550ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามหลักวิธีคิดแบบวิภัชชวาทเพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับครูจากศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดสุรางคนา เตื้อติสอน
2555ผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสและการแพทย์วิถีธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของตำรวจตระเวนชายแดนเกศรารัตน์ สิงห์คำ