Browsing by Degree Discipline พัฒนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 98 to 117 of 161 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะทางจิตวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธปิยะมาศ ยินดีสุข
2546การศึกษาแบบแผนและกระบวนการการเรียนรู้และการปรับตัวของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายใต้โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่อุทุมพร อินทจักร์, 2522-
2556การสร้างเสริมทุนชุมชนผ่านการเรียนรู้จากการสร้างสื่อศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นณัฐวดี ใจแสวงทรัพย์
2555การสังเคราะห์ชุดความรู้ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของชุมชนณัฐติกาญจน์ สีเหนื่ยง
2547การสำรวจคุณภาพชีวิต และความต้องการด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครพรเทพ มนตร์วัชรินทร์
2558การสืบทอดดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวคิดของครูดุษฎี พนมยงค์ธนสรรค์ เกตุพุฒ
2559การสืบทอดโนราเพื่อการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมพื้นบ้าน: กรณีศึกษาโนรายก ชูบัวพัทธานันท์ สมานสุข
2554การสืบสานภูมิปัญญาของสายสกุลช่างปูนปั้น จังหวัดเพชรบุรีปวลักขิ์ สุรัสวดี
2547การเสนอแนวทางการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา จากการวิเคราะห์เนื้อหาประวัติศาสตร์ในหนังสือแบบเรียนวิชาสังคมศึกษามัทนียา พงศ์สุวรรณ
2542ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าศิลปกรรมกับการสร้างทัศนคติต่อตนเองและความผูกพันกับชุมชนศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์
2530ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความสามารถในการตัดสินใจ ของพยาบาลหัวหน้าตึกในโรงพยาบาล สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยจินตนา จันทร์โคตร
2555คุณค่าและการสืบทอดจารีตนาฏศิลป์ไทย : การวิเคราะห์เชิงสุนทรียศาสตร์ชุติมา เจริญวงศ์
2555คุณค่าและการสืบทอดโอสถวิถีไทย : วิถีแห่งการพัฒนาสุขภาพองค์รวมอาทิชา วงศ์สุวรรณ
2557ทางเลือกนโยบายการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างชาติในประเทศไทยภายใต้บริบทอาเซียน: การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเปรมใจ วังศิริไพศาล
2549ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้สายสวาท ปัจวิทย์
2549นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทยจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
2545บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรีพรทิพย์ อันทิวโรทัย
2545บทบาทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ดสุภณิดา ยาวะโนภาส
2557"บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้": แนวคิดและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสตรีไทยพรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล
2543ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเยาวดี สุวรรณนาคะ