Browsing by Degree Discipline พัฒนศึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 110 to 129 of 159 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557ทางเลือกนโยบายการศึกษาสำหรับบุตรแรงงานต่างชาติในประเทศไทยภายใต้บริบทอาเซียน: การวิเคราะห์ตามทฤษฎีการก่อตัวของโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมเปรมใจ วังศิริไพศาล
2549ทิศทางนโยบายการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับโลกทัศน์เกี่ยวกับสันติภาพในพื้นที่ชายแดนสามจังหวัดภาคใต้สายสวาท ปัจวิทย์
2549นโยบายและยุทธศาสตร์ทางการศึกษาแบบมุ่งอนาคตเพื่อเด็กและเยาวชนไทยจุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
2545บทบาทการศึกษาในการสืบทอดและพัฒนาทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวสวนฝั่งธนบุรีพรทิพย์ อันทิวโรทัย
2545บทบาทของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการพัฒนาอาชีพในชุมชน : กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และร้อยเอ็ดสุภณิดา ยาวะโนภาส
2557"บางขุนพรหมยูนิเวอร์ซิตี้": แนวคิดและการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาสตรีไทยพรสวรรค์ วงษ์กาญจนกุล
2543ผลของกระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลังที่มีต่อการพัฒนาแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวเยาวดี สุวรรณนาคะ
2546ฟังก์ชั่นการผลิตทางการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครบุณฑริกา บูลภักดิ์
2548มิติหญิงชายกับกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างพลังอำนาจในตนเองของผู้หญิง : กรณีศึกษาผู้หญิงที่ทำงานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านผู้หญิงเพ็ญประภา ภัทรานุกรม
2556ยุทธศาสตร์การพัฒนาการลูกเสือไทยเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีสุภาพร จตุรภัทร
2549ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนาชาวไทยภูเขาตามแนวทฤษฎีปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ชิตชยางค์ ยมาภัย
2549ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนด้านอุตสาหกรรมยางพาราของไทยจีระ ประทีป
2549ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อสืบทอดความเป็นไทยของชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาหทัยรัตน์ ทับพร
2550ยุทธศาสตร์ทางเลือกในการแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายการกระจายอำนาจการศึกษานฤเทพ ใจสุทธิ
2551รูปแบบการพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขนาดเล็กวัชรยุทธ บุญมา
2560รูปแบบการเรียนรู้บนฐานทุนทางสังคมเพื่อตั้งรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในเขตเศรษฐกิจพิเศษนิสรา ใจซื่อ
2550วิวัฒนาการของมโนทัศน์การศึกษาเพื่อสันติภาพในประเทศไทยทัศนีย์ จันอินทร์
2539วิวัฒนาการและอนาคตภาพของวิทยาลัยนาฏศิลปในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมไทยสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
2527สถานภาพของโปรแกรมพลศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคใต้ทัศนา นุ่นประดิษฐ์
2513สมรรถภาพทางกายของนักเรียนโรงเรียนมัธยมแบบประสมพิบูลวิทยาลัย และนักเรียนโรงเรียนมัธยมวิสามัญของรัฐบาลฟอง เกิดแก้ว