Browsing by Degree Discipline วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 8 to 27 of 36 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทยพิเชฐ แสงทอง
2550ผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่ในนวนิยายไทย ตั้งแต่พ.ศ.2510-2546พรธาดา สุวัธนวนิช
2549พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโรเดือนเต็ม กฤษดาธานนท์
2557ภาวะโพสต์ฮิวแมนในคริสต์ศตวรรษที่ 21: ร่างกาย สื่อใหม่ และการบริโภคในบันเทิงคดีแนววิทยาศาสตร์หลัง ค.ศ.2000ณัชพล บุญประเสริฐกิจ
2551"รอยยิ้มแห่งมายา" : "ฝรั่ง" และการสร้างจินตนาการเรื่องเมืองไทยในนวนิยายตะวันตกร่วมสมัยนพมาตร พวงสุวรรณ
2551วรรณกรรมพื้นบ้านในชุมชนลาวหลวงพระบางกับบทบาทการสืบสานความเป็นลาวหลวงพระบางในบริบทสังคมไทยบัวริน วังคีรี
2551วรรณกรรมเด็กของเยอรมันกับของไทยช่วงทศวรรษ 1980 และ 1990 : การศึกษาเปรียบเทียบศิริพร ศรีวรกานต์
2561วรรณศิลป์ อำนาจ และการต่อสู้ทางการเมืองในวรรณกรรมของกะต่าย โดนสะโสริทสุพัชรี เมนะทัต
2555วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่งภูริวรรณ วรานุสาสน์
2551วาทกรรมความพิการในเรื่องเล่าสมัยใหม่ของไทยถนอมนวล หิรัญเทพ
2561วิกฤตอัตลักษณ์ความเป็นชายในวรรณกรรมหลังสงครามโลกครั้งที่สองของคะวะบะตะ ยะซุนะริมัทนา จาตุรแสงไพโรจน์
2550วิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์ในนวนิยายไทยร่วมสมัยพรวิภา วัฒรัชนากูล
2552วิวาทะทางปัญญาและกลวิธีทางวรรณศิลป์ในปรัชญานิพนธ์เมิ่งจื่อปกรณ์ ลิมปนุสรณ์
2550ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรศานติ ภักดีคำ
2557สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีนรัญวรัชญ์ พูลศรี
2551"สุภาพบุรุษ" ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพาสหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
2554หญิงร้างรักในบทละครโนของเสะอะมิวินัย จามรสุริยา
2554อัตลักษณ์ชายรักชาย : การเปรียบเทียบตัวละครชายรักชายในอัตชีวประวัติและบทละครไทยร่วมสมัยปกครอง บุญ-หลง
2550อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเวียดนามและลักษณะสากลในนิทานตลกเจ้าปัญญาชุดจ่าง กวิ่งสรตี ใจสอาด
2550อัตลักษณ์พื้นถิ่นในบันเทิงคดีภาคใต้ (พ.ศ. 2522-2546)วิมลมาศ ปฤชากุล