Browsing by Degree Discipline เภสัชวิทยา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 3 to 22 of 60 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2526การประเมินผลทางคลินิคของการใช้ยาเซฟโฟแทคซีม ในการรักษาโรคติดเชื้อจากแบคทีเรียที่รุนแรง ในทารกและเด็กอนุสรา ภู่จีนาพันธุ์
2535การยับยั้งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานของไมโตคอนเดรีย ที่แยกจากตับหนูขาวโดยเอมิโอดาโรนณัฐาศิริ แซ่ยิบ
2553การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความผันแปรทางพันธุกรรมในยีน CYP2C9, CYP2C19 และ ABCB1 ร่วมกับความผันแปรที่ไม่ใช่พันธุกรรมกับขนาดยาและระดับยาเฟนิทอยน์ในเลือดของผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยมาลา อินสะโร
2534การศึกษาความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่ และผู้โดยสารที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรบนถนน ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงนันทนา ทองระอา
2519การศึกษาถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ของสิ่งสกัดจากเมล็ดมันแกวสุรัติ วิบูลย์เจริญ
2543การศึกษาผลของ CU 763-15-13, CU 18-05 และ CU 18-06 ต่อกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดแดงจากหัวใจสุกรพิชญา หลายวิจิตร, 2518-
2524การศึกษาฤทธิ์ของสารพิษจากคางคกชนิด บูโฟ เมลาโนสติคตุส ชไนเดอร์ ต่อกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะต่างๆ และฤทธิ์ในการทำให้เกิดการชาเฉพาะที่วณี ทวีทรัพย์
2523การศึกษาฤทธิ์ของสารพิษที่ได้จากคางคก บูโฟ เมลาโนสติคตุส ชไนเดอร์ ต่อระบบหลอดเลือดและหัวใจในสัตว์ทดลองมณีรัตน์ ทรงธรรมวัฒน์
2536การศึกษาฤทธิ์ต้านการอักเสบของอัลคาลอยด์จากสมุนไพร จากเสือทุ่งในหนูขาวเพียงใจ เจิมวิวัฒน์กุล
2526การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผักคราดหัวแหวนปัทมา เทพสิทธา
2542การเปรียบเทียบผลของ CU 763-16-04 และ CU 763-15-13 ต่อการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบกระเพาะอาหารหนูขาวและผลของ CU 763-16-04 ต่อหลอดเลือดแดงใหญ่กระต่ายที่แยกจากกายคณิตา ยิ้มศรีใส
2528การเปรียบเทียบวิธีการตรวจวิเคราะห์มอร์ฟีนในปัสสาวะ ระหว่างวืธีไฮเพอร์ฟอร์แมนส์ลิควิคโครมาโตกราฟฟี่ กับเอ็นซัยม์มัลติพลายอิมมูโนแอสเสเทคนิคสมทรง ตันฑเทอดธรรม
2545การเปรียบเทียบวิธีวิเคราะห์ความเข้มข้นของพาราเซตามอลในซีรัมผู้ป่วย ระหว่างวิธีแก๊สโครมาโทกราฟีสเปกโทรโฟโตเมตรี และฟลูออเรสเซนซ์โพลาไรเซชัน อิมมูโนแอสเสย์นรินทร์ บุบผาสุวรรณ
2535การแก้ไขผลในการกดอัตราการเต้นและแรงบีบตัว ของหัวใจห้องบนด้านขวาและซ้ายของหนูขาวที่ได้รับแคดเมียมสุรวุฒิ วัฒนา
2544การใช้ยารักษาแผลเปปติกอย่างสมเหตุสมผลในหอผู้ป่วยอายุรกรรมโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์วรวิทย์ ตั้งวิไล
2547ความสมเหตุสมผลของการใช้ยาป้องกันการเกิดแผลในทางเดินอาหารที่เกิดจากการใช้ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตอรอยด์ในผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสระบุรีเสาวลักษณ์ อัครพินท์
2554ความสัมพันธ์ของคงามผันแปรในยีน SCN1A และ EPHX1 กับการตอบสนองต่อยาคาร์บามาซีพีนในผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยขนิษฐา ทวนไธสง
2550ความสัมพันธ์ของยีนกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในคนไทยกัญนิกา ประดับแก้ว
2557ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนซิพ 2 ซี 9 ซิพ 2 ซี 19 และเอบีซีบี 1 และปัจจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมกับขนาดยา ระดับยาในเลือด และการตอบสนอง ต่อยาฟีโนบาร์บิทาลของผู้ป่วยโรคลมชักชาวไทยฑิมพิกา เคียงประพันธ์
2550จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับชลรดา วิรัตรมณี