Browsing by Subject การกระจายอำนาจปกครอง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวิภัตต์ รุจิปเวสน์
2539การปกครองท้องถิ่นรูปเมืองพัทยา : ปัญหาและแนวทางแก้ไขวัลลภ ศิริเลิศตระกูล
2552การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดแผนพัฒนาท้องถิ่นชมัยพร ชมกุล
2554การศึกษาเปรียบเทียบความเป็นอิสระกับผลการดำเนินงานระหว่างองค์การมหาชนกับกรมในประเทศไทยภิรดา ชัยรัตน์
2540ความเข้าใจบทบาทของกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมธ ธีรนิติ
2547บทบาทของ "สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย" ในการผลักดันการกระจายอำนาจปิยะมาศ ทัพมงคล
2539บทบาทของปลัดอำเภอกับการกระจายอำนาจ : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรีวีระชาติ ดาริชาติ
2552บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านที่อยู่อาศัยตามนโยบายการกระจายอำนาจ : กรณีศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาครอำนาจ ธนานันทชัย
2555ปัญหาความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาภายใต้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
2540ศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของสมาชิกสภาจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีต่อบทบัญญัติของร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดโสภณ สุวรรณรัตน์
2549อิทธิพลของกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อพลังอำนาจครูสถาพร บุตรใสย์