Browsing by Subject การจัดการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กระบวนการจัดทำรายละเอียดโครงการและการบริหารจัดการโครงการศูนย์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาศูนย์ชุมชนบึงพระรามเก้าและชุมชนบึงพระรามเก้าพัฒนาปรางโชสุก สุพรรณนานา
2557การจัดการสถาปัตยกรรมไทย : กรณีศึกษา สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในวัด พ.ศ.2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557)ณัฐศิษฏ์ จุลินรักษ์
2557การจัดการสถาปัตยกรรมไทย: กรณีศึกษาอาคารราชการ พ.ศ. 2538 - ปัจจุบัน (พ.ศ.2557)ภูมิพันธ์ คงจันทร์
2532การบริหารงานของศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทระดับจังหวัดสุรเดช โชติยะศิลป์
2546การพัฒนากลยุทธ์การจัดกิจการนักศึกษาของสถาบันราชภัฏ เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการของนักศึกษาประเสริฐ ภู่เงิน
2546การพัฒนาแบบวัดทักษะการจัดการสำหรับนักเรียนระดับอาชีวศึกษาวรรณวิมล ฉัตรวรกิจพาณิช
2528การศึกษาการจัดการการดำเนินงานขององค์การค้าคุรุสภาประกอบ ชลชลาธาร
2549การศึกษาการบริหารศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยธนะสิทธิ์ ราชสิงห์
2526การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการบริษัทอุตสาหกรรมสิ่งทอในประเทศไทย ระหว่าง บริษัทที่เป็นของคนไทยกับบริษัทที่มีคนต่างชาติเข้าร่วมลงทุนวรรณี อรุณรัศมีโชติ
2545การสื่อสารแบบผสมผสานกับการสร้างเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ธนาคารพาณิชย์เนตรชนก พึ่งเกษม, 2519-
2557ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการกิจกรรมนันทนาการในสถาบันการพลศึกษาสุดาภรณ์ สมัครผล
2542ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมในการทำงานและการได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจในงานของหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลกับการรับรู้ความสามารถด้านการจัดการของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขภัสรา จารุสุสินธ์
2544ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์กร ความรู้เรื่องส่วนประสมการตลาดบริการสมรรถนะด้านการจัดการกับ การจัดการบริการพยาบาลตามแนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการของพยาบาลหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเอกชนรัชดา ประคองสาย
2557แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอกฤตกัญญา คชรินทร์
2557แนวทางการจัดกิจกรรมทางกายหลังเลิกเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครจุฑารัตน์ ภัทรเกษวิทย์