Browsing by Subject การจัดการฐานข้อมูล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์จารุวรรณ สุขุมลักษณ์
2555การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบที่มีฐานข้อมูลขนาดใหญ่สุวิมล ประทุม
2551การพัฒนาระบบการค้นหาข้อมูลของระบบการจัดการข้อมูลผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา บริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าสุวัฒน์ ประชุมวัน
2544การพัฒนาระบบสารสนเทศข่าวกรองกษิดิศ เพิ่มพูนวิวัฒน์
2535การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบุคลากรด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสุรางค์ ณรงค์ศักดิ์สกุล
2546การพัฒนาเครื่องมือสำหรับการนำเข้าและส่งออกข้อมูลจากฐานข้อมูลต่างชนิดกันรุ่งทิพย์ บัณฑิตมณีรัตน์, 2516-
2558การสร้างกรณีทดสอบการออกแบบคลังข้อมูลปิยภรณ์ สามสุวรรณ์
2539การออกแบบซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานฝึกอบรม ภายในองค์กรนิวัฒน์ แก้วเกาะ
2540การออกแบบระบบคอมพิวเตอร์แบบพร้อมใช้งานสูงสำหรับควบคุมสายการผลิตไวพจน์ มีสมบัติ
2543การออกแบบและพัฒนาระบบงานผลิตรายการโทรทัศน์มุนินทร์ ชูฉัฏฐะ
2543การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศตราสารหนี้ สำหรับการบริการลูกค้าโดยผ่านเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตพูนศักดิ์ สามิตติธาดา
2544การเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานระหว่างฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เปรมฤดี กังวานวงศ์, 2511-
2524การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป CDS/ISIS สำหรับงานห้องสมุด และศูนย์สารสนเทศในประเทศไทยเสาวลักษณ์ เปี่ยมปิติ
2531ข่ายงานฐานข้อมูลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขนิษฐ ตัณฑวิรัตน์
2532ฐานข้อมูลหนังสือภาษาต่างประเทศ : การจัดทำข้อมูลย้อนหลังศุภลักษณ์ จันทรารักษ์ศรี
2533ฐานข้อมูลหนังสือภาษาไทยสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์
2545บทบาทของสถาบันวิทยบริการในการบริหารจัดการฐานข้อมูลในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวงศ์สว่าง เชาว์ชุติ
2560พื้นฐานการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์โปรดปราน บุณยพุกกณะ
2545ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อานัติ จักรแก้ว
2555วิธีการระบุคอลัมน์และตารางของฐานข้อมูลที่ไม่ถูกอ้างอิงในโปรแกรมที่ใช้การแปลงวัตถุเป็นตารางความสัมพันธ์บริรักษ์ หัตถา