Browsing by Subject การนอนหลับ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 31  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015EFFECT OF ELETROMAGNETIC FIELDS DEVICES USE ON SLEEP QUALITY AND ACADEMIC PERFORMANCE AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BANGKOK THAILANDNuchanad Hounnaklang
2016PHARMACOLOGICAL ACTIVITIES AND NUTRITIONAL COMPOSITIONS OF LEPTOCARPUS DISJUNCTUSWatchara Damjuti
2552การศึกษาความง่วงของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สุมารินทร์ รักษาวงษ์
2553ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ ภาวะการณ์ติดเชื้อ คุณภาพการนอนหลับ ภาวะโภชนาการ ความวิตกกังวลกับระยะเวลาการใช้เครื่องช่วยหายใจของผู้ป่วยวิกฤติทางอายุรกรรมอาริยา พงศาบุญมา
2012ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับกับสุขภาพจิตของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555ธันธิมา สุวรรณถาวรกุล; ธีรพร ฮะกีมี; บดินทร์ วิชยธรรมสกุล
2549คุณภาพการนอนหลับ อาการทางวงจรชีวภาพที่เปลี่ยนไป และปัจจัยที่เกี่ยวข้องของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยในเที่ยวบินกลางวันและเที่ยวบินกลางคืนไปยังทวีปยุโรปอภิสิทธิ์ แสงสีดา
2555คุณภาพการนอนหลับ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ในผู้ดูแลผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่คลินิกโรคสมองเสื่อม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์วรวุฒิ ร่มไทร
2553คุณภาพการนอนหลับและภาวะซึมเศร้าในเด็กที่มีความปวดเรื้อรังอังสนา เบญจมินทร์
2550คุณภาพการนอนหลับและภาวะสุขภาพจิตของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ เขตกรุงเทพมหานครฉันทนา แรงสิงห์
2546คุณภาพการนอนหลับและสุขภาพจิตของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)ณภัควรรต บัวทอง
2550คุณภาพของการนอนหลับของพยาบาลประจำหออภิบาลผู้ป่วยหนักในประเทศไทยจิราภรณ์ ทับแสงสี
2551ประสิทธิผลของโปรแกรมการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อส่งเสริมการนอนหลับของผู้ป่วยวัยผู้ใหญ่ : การวิเคราะห์อภิมานชัชฎาวดี ปานเชื้อ
2549ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความง่วงของเด็กวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานครณัฐยา ศรีทะแก้ว
2548ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความง่วงในพนักงานขับรถโดยสารประจำทางจันทร์จิรา ความรู้
2557ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอวยพร สวัสดี
2557ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยบาดเจ็บสมองชลธิมา ปิ่นสกุล
2553ปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อรษา มณีธนู
2547ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลกันตพร ยอดใชย, 2519-
2549ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการนอนหลับของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทัศนา นิลพัฒน์
2556ปัจจัยทำนายการนอนหลับในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัดหนึ่งฤทัย อุดเถิน